ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 201 คน
สถิติเดือนนี้ 8985 คน
สถิติปีนี้ 97158 คน
สถิติทั้งหมด 1789185 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  [18 ก.ย. 2561]
 
   
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในเขตเทศบาลตำบลแม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน
ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในเขตเทศบาลตำบลแม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน  [17 ก.ย. 2561]
 
   
เตือนภัยมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับแจ้งข่าวจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้นำ หากผู้ใช้น้ำไม่ยอมชำระ จะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำ ถ้าผู้ใช้น้ำยินยอม กลุ่มมิจฉาชีพจะทำการออกใบเสร็จปลอมเสมือนเป็... [13 ก.ย. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
มุทิตาสักการะ 73 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร.
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านปลัดประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายยกเทศมนตรี ร่วมมุทิตาสักการะ 73 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง [12 ก.ย. 2561]
 
   
การอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและการจัดการคัดแยกขยะ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและการจัดการคัดแยกขยะ โดยได้นำผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อสม. อบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับหมู่บ้านคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน [10 ก.ย. 2561]
 
   
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่องการกำหนดสัดสวนงบประมาณประจำปี 2561 การรายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับงบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวน 12 แผนงาน/โครงการ [27 ส.ค. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 ก.ย. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlayป ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสายหลัก-แยกวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ 4 [12 ก.ย. 2561]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนายบุญเกื้อและซอยหน้าบ้านนางบุญยวง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายช่วยและบริเวณบ้านนางอำพัน พิชวงศ์ หมู่ 3 บริเวณเกาะฟอคแลนด์และบริเวณข้างวัด [31 ส.ค. 2561]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก-แยกวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา บ้านป่าคา หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ส.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก - แยกวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ 4 [27 ส.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างโดยการปูทับผิวทางด้วยโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 [27 ส.ค. 2561]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขอเชิญร่วมงานซีเคียวเทค ฟอรั่ม เชียงใหม่.. สมาคมระบบก.. 04 ส.ค. 61[09:57] 73/0
ไฟติดๆดับๆ มยุรี 20 มิ.ย. 61[11:51] 88/0
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 690/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 499/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 371/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 491/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 940/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 510/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 482/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 880/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com