ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 657 คน
สถิติเดือนนี้ 13311 คน
สถิติปีนี้ 101580 คน
สถิติทั้งหมด 2334544 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการ งบประมาณ และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [14 พ.ค. 2564]
 
   
ร่วมมอบผ้าทอไทลื้อแก่คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนำไปตัดเย็นเป็นเครื่องแต่งงานในการปฏิบัติงาน
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ร่วมมอบผ้าทอไทลื้อแก่คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนำไปตัดเย็นเป็นเครื่องแต่งงานในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมรับมอบ [14 พ.ค. 2564]
 
   
มอบกระเบื้องหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มอบกระเบื้องหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยมี นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนมอบกระเบื้อง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย [14 พ.ค. 2564]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อราชการ แนวนโยบายในการทำงาน และหลักในการดำเนินงานของทีมบริหารเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อราชการ แนวนโยบายในการทำงาน และหลักในการดำเนินงานของทีมบริหารเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของ นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี และทีมสมาชิกสภาเทศบาล โดยการนำของ นายธ... [17 พ.ค. 2564]
 
   
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และการแถลงนโยบายของท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้ง นายนพดล รัฐศุภางค์ และ นายพรชัย จิตต์ภักดีดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ ไลวร... [06 พ.ค. 2564]
 
   
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ครั้งแรก
[05 พ.ค. 2564]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
งานเทลานศาลาอเนกประสงค์เสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย [12 พ.ค. 2564]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) [26 เม.ย. 2564]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย 25/03/64 [25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 2 [11 ก.พ. 2564]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 [03 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณฌาปนสถานบ้านป่าคา (แปลงประปา)) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 [28 ม.ค. 2564]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64[17:32] 4/0
t4hgrtgsgthf4sfegtrs http://google.com t4hgrtgsgt.. 03 พ.ค. 64[18:49] 11/0
Alexgwrg42462dg19 http://google.com Alexgwrg42.. 28 เม.ย. 64[05:56] 12/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 16 เม.ย. 64[06:05] 13/0
รถของปิ้งข้างโรงยิม2 ฉัตร 21 ก.พ. 63[20:33] 432/1
เรื่องหมาจรจัด ในป่าช้าเชิงดอย weesak 19 ธ.ค. 62[12:07] 543/1
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม.. Sarot 18 ต.ค. 62[13:05] 535/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62[15:30] 599/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62[11:16] 947/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62[20:16] 684/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com