ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 12159 คน
สถิติปีนี้ 67393 คน
สถิติทั้งหมด 1759420 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่
[18 ก.ค. 2561]
 
   
กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้1. บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.2. บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น.3. บ้านโพธิ์ทอง... [17 ก.ค. 2561]
 
   
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี"
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญร่วมบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" โดยท่านสามารถนำมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแลัเวลาราชการ [07 มิ.ย. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [13 ก.ค. 2561]
 
   
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และลงพื้นที่พัฒนา ณ บ้านไทลื้อ หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอย [09 ก.ค. 2561]
 
   
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
[05 ก.ค. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำ [19 ก.ค. 2561]
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [19 ก.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [19 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื้่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองนอกเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทางด้วโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก [29 มิ.ย. 2561]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ไฟติดๆดับๆ มยุรี 20 มิ.ย. 61[11:51] 45/0
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 643/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 462/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 332/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 457/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 888/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 471/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 445/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 846/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 928/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com