ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 645 คน
สถิติเดือนนี้ 26797 คน
สถิติปีนี้ 258664 คน
สถิติทั้งหมด 2491628 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข้อมูลทั่วไป
     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 55 เล่มที่ 73 ตอน 45 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมี พื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.3 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง
         อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร
             มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
                 ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
                 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเชิงดอย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ
                 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลลวงเหนือ

                 ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีพื้นที่ 5.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเชิงดอย 5 หมู่บ้าน ตำบล
             ลวงเหนือ 1 หมู่บ้าน และตำบลป่าป้อง 1 หมู่บ้าน

                 • ตำบลเชิงดอย มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
                 ใต้ เขตเทศบาลครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ส่วนบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และบ้านหมู่ที่ 12 บ้านประทุมนิเวศน์ เขตเทศบาลครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                 • ตำบลลวงเหนือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                 • ตำบลป่าป้อง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                
                 รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 4,056 คน แยกเป็น ชาย 1,906 คน และ หญิง 2,150 คน รวม 2,092 หลังคาเรือน

(ข้อมูลจาก :สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ เดือน มีนาคม 2563)
     สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
         ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
     แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าและภูเขา
         สภาพภูมิอากาศ ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือ กล่าว
     คือ สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ทำให้ภูมิอากาศ
     มีลักษณะเป็นแบบอากาศชื้นและแล้ง โดยแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดูกาล คือ

         • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
         • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
         • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

         อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

     สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
         ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน การค้าขาย และ
     ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจในชุมชนโดยรวม

         สำหรับด้านการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยอาศัยวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปผล
     ผลิตพืชผลทางการเกษตรได้แก่ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีปริมาณน้อย ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิ
     เจอร์จากไม้ ไม้แปรรูป และคอนกรีตสำหรับ การก่อสร้าง ในด้านสังคมในท้องถิ่นจะมีกลุ่มชนหลาย ๆ กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่

         • กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ อาศัยอยู่ในหลายหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ตำบลเชิงดอย
         • กลุ่มชนคนจีน ซึ่งทำการค้าขาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบล เชิงดอย
         • กลุ่มชนมุสลิม ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ตามแนวเชิงดอย ดอยสะเก็ด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบลเชิงดอย


 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com