ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบ 2562
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 273 คน
สถิติเดือนนี้ 13120 คน
สถิติปีนี้ 94327 คน
สถิติทั้งหมด 1924494 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
สรุปผลงานที่ผ่านมา
      โครงการที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวม 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของโครงการทั้งหมด ใช้งบประมาณ 6,642,500.- บาท

     1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
     หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 350,000.- บาท

     2. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 270.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก การขยายผิวทาง
     ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 1,165,000.-
     บาท

     3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 12 ต.เชิงดอย กว้าง 2.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00
     ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา
     0.10 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 213,000.- บาท

     4. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย ข้างคลีนิกหมอชรินทร์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 50.00 เมตร
     หนา 0.15 เมตร พร้อมรางรูปตัววี กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 49,500.- บาท

     5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย (ข้างบ้านฟองจู) ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
     คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 45,700.- บาท

     6. โครงการก่อสร้าง GUARD RAIL หมู่ที่ 2 ซอย 9 ต.เชิงดอย ยาว 153.00 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 184,000.- บาท

     7. โครงการก่อสร้าง GUARD RAIL หมู่ที่ 2 ซอย 10 ต.เชิงดอย ยาว 143.00 เมตร ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 174,000.- บาท

     8. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายลวงใต้ - ป่าติ้ว หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย โดยทำการก่อสร้างวาง
     ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ่อพักจำนวน 27 บ่อ ความยาววางท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก 306.00
     เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.90 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
     535.00 ตารางเมตร และต่อขยายท่อเหลี่ยมของเดิมให้เท่ากับผิวทางใหม่ ตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 1,399,700.- บาท

     9. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรม
     การปกครอง ท3 - 03 จำนวนเงิน 395,000.- บาท

     10. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย ตามแบบ มข 2527 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 1.50
     เมตร พร้อมดาดลำเหมืองด้วยเรียงหินยาแนว ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 145.00 เมตร หรือคิดเป็น
     พื้นที่หินเรียงยาแนว ไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร หรือตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 450,000.- บาท

     11. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย สายโพธิ์ทองเจริญ จากถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ - บ้าน ด.ต.สุวิทย์ โดยการขยาย
     ผิวจราจร ค.ส.ล. ด้านซ้ายและด้านขวา หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ความยาว 202.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
     606.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางและฝาปิดด้านซ้ายและด้านขวา ขนาดกว้าง 0.40 - 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 เมตร
     รวมความยาว 290.00 เมตร และก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 51 ท่อน หรือตามแบบแปลน
     เทศบาลฯ จำนวนเงิน 683,000.- บาท

     12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย ซอยข้างวัดโพธิ์ทองเจริญ ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลงหิน
     คลุกไหล่ทาง 10 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.50 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดขนาด
     0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือตามแบบเทศบาลฯ จำนวนเงิน 315,600.- บาท

     13. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย ขนาด 1.20 X 1.20 เมตร ยาว 50.00 เมตร และขยายผิวทางคอนกรีต
     กว้าง 0.30 เมตร พื้นที่ 18.00 ตารางเมตร หรือตามแบบ เทศบาลฯ จำนวนเงิน 437,000.- บาท

     14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10
     เมตร ยาว 173.00 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ จำนวนเงิน 218,000.- บาท

     15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย จากการศึกษานอกโรงเรียน ถึงบ้านป่าคา ซอย 1 ขนาดกว้าง 0.40
     เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 427.00 เมตร หรือตามแบบแปลนเทศบาลฯ จำนวนเงิน 563,000.- บาท


 
 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com