ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 696 คน
สถิติเดือนนี้ 26848 คน
สถิติปีนี้ 258715 คน
สถิติทั้งหมด 2491679 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
นโยบายการบริหารงาน

 

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสุรศักดิ์  โอสถิตย์พร   นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด

วันที่  6 พฤษภาคม  2564  เวลา 16.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

***********************

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ

        พ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย  ทุกท่าน

                                กระผม  นายสุรศักดิ์  โอสถิตย์พร  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด                            ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการเลือกตั้งให้กระผมได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ครั้งนี้

                                ในโอกาสนี้ กระผมจึงได้จัดทำคำแถลงนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ ตามนัยมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้นายกเทศมนตรีได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ฝ่ายราชการประจำแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน โครงการ ในการส่งเสริม ปรับปรุง สนับสนุน และบำรุงดูแลรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ให้ได้รับการพัฒนาและมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทั้งด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  โดยกระผมได้กำหนดนโยบายภายใต้ชื่อ “นโยบาย 4 ดี”  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน และนโยบายเน้นหนักย่อย  ดังต่อไปนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานดี  (Good  Infrastructure) ประกอบด้วยนโยบายเน้นหนักย่อย 6 เรื่องดังนี้

                         1.1 ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำรอการระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ได้อย่างรวดเร็วและถาวร (น้ำไหลดี)

1.2     ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยปรับปรุงเป็นหลอด LED และจัดทำระบบเสาไฟฟ้าบาร์โค้ด

เพื่อให้มีการแจ้งการชำรุดและซ่อมแซมที่สะดวกรวดเร็ว (ไฟดี)

1.3     ส่งเสริมระบบประปา โดยการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคควบคู่ไปกับการสร้างประปา

หมู่บ้านให้ครอบคลุมน้ำดื่ม น้ำใช้ทุกพื้นที่ (น้ำดื่มดี)

1.4     ปรับปรุงและขยายผิวจราจรให้ถนนมีมาตรฐาน ความปลอดภัย สะดวกต่อการสัญจรอยู่ใน

สภาพที่ดี (ถนนดี)

1.5     ส่งเสริมระบบข้อมูลจุดเสี่ยงชุมชน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  ทางถนนในชุมชนโดยการจัดทำ

ข้อมูลจุดเสี่ยง การเพิ่มไฟส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณจราจรต่าง ๆ เป็นต้น (จราจรดี)

1.6     ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการติดต่อประสานงาน ระหว่าง

ชุมชนกับเทศบาล เช่น จัดตั้งไลน์กลุ่มชุมชนร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล                  ทำให้มีการแจ้งความเดือดร้อน ข้อร้องเรียนที่สะดวก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว (สื่อสารดี)

2. สังคมดี  (Good Society)   ประกอบด้วยนโยบายเน้นหนักย่อย 6 เรื่อง ดังนี้

2.1     ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าเรียน มีมาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อชีวิตให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม (ศึกษาดี)

2.2     สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน โดยส่งเสริมให้มีสายตรวจชุมชน การติดตั้ง

กล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง จุดอับ เพื่อป้องกันการเกิดภัยต่าง ๆ ในชุมชน (สังคมปลอดภัยดี)

2.3     ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาต่อ(โอกาสดี)

2.4     ส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่วมในด้านการกีฬา วัฒนธรรม  ประเพณี ให้เข้าถึงวัด

และชุมชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการฟื้นฟูสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและมีบทบาทอย่างแท้จริง (เยาวชนดี)

2.5     ส่งเสริมการจัดตั้ง “กองทุนเอื้ออาทรคนดอยสะเก็ด”โดยระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการ

สังคมสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง นอกเหนือจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากงบของราชการอยู่แล้ว (สงเคราะห์ดี)

2.6     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการ

ชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เพื่อให้มี            การเสนอแนะปัญหาในชุมชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ส่วนร่วมดี)

 3. เศรษฐกิจดี (Good Economy) ประกอบด้วยนโยบายเน้นหนักย่อย 6 เรื่อง ดังนี้

3.1     ส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ว่างในชุมชนให้เป็นตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทาง

ค้าขายมากขึ้น (รายได้ดี)

3.2     ส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน โดยการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน

ที่เป็นอัตลักษณ์ให้แพร่หลาย และน่าสนใจยิ่งขึ้น (ท่องเที่ยวดี)

3.3     ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด โดย

ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เป็นต้น (เกษตรดี)

3.4     ปรับปรุงและพัฒนา บำรุงรักษา ดูแลคูคลอง เพื่อใช้ในการเกษตรให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ดี (คูคลองดี)

3.5     ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดและส่งเสริมให้มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน (กลุ่มอาชีพดี)

3.6     ส่งเสริมและปรับปรุงตลาดนัดถนนคนเดินให้เป็นระเบียบ สะดวก สะอาดทั่วถึง

ได้มาตรฐาน (ค้าขายดี)

 4. สาธารณสุขดี (Good Health)    ประกอบด้วยนโยบายเน้นหนักย่อย  6  เรื่อง ดังนี้

4.1     ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีการจัดหาที่รองรับ

ขยะอย่างทั่วถึง และบริหารเวลาจัดเก็บให้เหมาะสม ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี (ขยะดี)

 

4.2     ส่งเสริมงานของศูนย์สุขภาพประจำตำบล โดยร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ และ

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชนเพื่อดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน(สุขภาพดี)

4.3     ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน จัดระเบียบความสวยงาม

ร่มรื่นให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี (สภาพแวดล้อมดี)

4.4     ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลให้ได้มาตรฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น สามารถรองรับการเล่นกีฬา

ที่หลากหลายตามความต้องการ ส่งเสริมให้มีลานกีฬาชุมชนตามความเหมาะสม (กีฬาดี)

4.5     ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย

จัดให้มี Care Giver เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ดั่งคำขวัญ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” (ผู้สูงอายุดี)

4.6     ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยการรณรงค์ลดการเผาในชุมชนและที่โล่งแจ้ง

ลดฝุ่นละอองจากถนน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (อากาศดี)

          ทั้งนี้  นอกจากนโยบาย 4 ดี ข้างต้น  กระผมยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารงานองค์กรนี้ด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถให้มีการตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้เกิดผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นรูปธรรม ภายใต้การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างภาวะจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และขอปฏิญาณตนต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า               กระผม จะรักษาไว้และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้อย่างเคร่งครัด และบังคับใช้อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “ดอยสะเก็ดเมืองแห่งความสุข  (Doi  Saket  Happy  Home Town) และคำขวัญประจำตัวที่ผมยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานมาตลอดที่ว่า “ตั้งใจจริง อิงธรรมะ ละผลประโยชน์ โปรดวิชาการ ทำงานอย่างมีระบบ คบกับทุกฝ่าย ขยายประชาธิปไตย ทันสมัยเป็นนิจ ทุกชีวิต             เป็นสุข”   อย่างแท้จริง

         

 

 

 

 

 

 

 


 คำแถลงนโยบายต่อสภา (97 KB.)

   
   
   


 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com