ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 99 คน
สถิติเดือนนี้ 12131 คน
สถิติปีนี้ 67365 คน
สถิติทั้งหมด 1759392 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
นโยบายการบริหารงาน

1. นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบบริการสาธารณะ ให้มีความทั่วถึง สะดวก
    รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อส่งเสริมเพิ่มรายได้ 
    ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งมาตรการการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความ
    ยากจนให้ลดน้อยลงตามที่รัฐบาลกำหนด
3. นโยบายปรับปรุง และส่งเสริมการผลิตทางด้านการเกษตร ด้วยวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่    
    เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
4. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีท้องถิ่น
5. นโยบายส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทางสังคม    
    การคุ้มครองดูแลผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติด
    เชื้อเอดส์ เป็นต้น
6. นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม โดยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง    
    การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green and Clean) การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล    
    รวมทั้งการ บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. นโยบายส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ให้สามารถตอบ
    สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน การบริหารจัดการ และด้าน
    การพัฒนาบุคลากร
8. นโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของรัฐบาล    
    อีเลคทรอนิคส์ (E-Government) เช่น การนำระบบข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)   
    มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เป็นต้น 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com