ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 45 คน
สถิติเดือนนี้ 5061 คน
สถิติปีนี้ 110246 คน
สถิติทั้งหมด 1688072 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/LawServlet?regType=1


ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ตลาด พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... (25 KB.)
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... (25 KB.) 
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com