ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 83 คน
สถิติเดือนนี้ 12115 คน
สถิติปีนี้ 67349 คน
สถิติทั้งหมด 1759376 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อรับทราบการดำเนินงานกองทุนและพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554  ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ไปแล้วนั้น
  คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการดังนี้
  ด้านที่ 1 ชุดสิทธิประโยชน์  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
  1.โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
งบประมาณ จำนวน 44,450 บาท ผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  ด้านที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการดังนี้
  1.โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณจำนวน 6,400 บาทผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  2.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัย ห่วงใยทารกในครรภ์ งบประมาณจำนวน 9,000 บาท  ผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  ด้านที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
  1.โครงการประชุมสัญจรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด งบประมาณจำนวน 53,550 บาท  ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
  2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณจำนวน 10,200 บาท ผู้รับผิดชอบกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
  3.โครงการส่งเสริมอบรมการพัฒนาสุขภาพจิตและคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณจำนวน 15,000 บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการวัดรังษีสุทธาวาส
  4.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หนูน้อยฟันดี งบประมาณจำนวน 20,960 บาท  ผู้รับผิดชอบชมรมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย
  รวม  7  โครงการใช้งบประมาณ   จำนวน    159,560   บาท   


ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (149 KB.)
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2554 (227 KB.)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (242 KB.)
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2555 (428 KB.)
ที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (79 KB.)
ตราสัญลักษณ์กองทุน (86 KB.)
แผนงานการดำเนินงานกองทุนประจำปี 2556 (79 KB.)

   
   
   
   
   
   
   


 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com