ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 35 คน
สถิติเดือนนี้ 5051 คน
สถิติปีนี้ 110236 คน
สถิติทั้งหมด 1688062 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อรับทราบการดำเนินงานกองทุนและพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554  ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ไปแล้วนั้น
  คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการดังนี้
  ด้านที่ 1 ชุดสิทธิประโยชน์  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
  1.โครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
งบประมาณ จำนวน 44,450 บาท ผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  ด้านที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการดังนี้
  1.โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก งบประมาณจำนวน 6,400 บาทผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  2.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัย ห่วงใยทารกในครรภ์ งบประมาณจำนวน 9,000 บาท  ผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย
  ด้านที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
  1.โครงการประชุมสัญจรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด งบประมาณจำนวน 53,550 บาท  ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
  2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณจำนวน 10,200 บาท ผู้รับผิดชอบกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
  3.โครงการส่งเสริมอบรมการพัฒนาสุขภาพจิตและคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณจำนวน 15,000 บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการวัดรังษีสุทธาวาส
  4.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หนูน้อยฟันดี งบประมาณจำนวน 20,960 บาท  ผู้รับผิดชอบชมรมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย
  รวม  7  โครงการใช้งบประมาณ   จำนวน    159,560   บาท   


ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (149 KB.)
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2554 (227 KB.)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (242 KB.)
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2555 (428 KB.)
ที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (79 KB.)
ตราสัญลักษณ์กองทุน (86 KB.)
แผนงานการดำเนินงานกองทุนประจำปี 2556 (79 KB.)

   
   
   
   
   
   
   


 
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com