ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 170 คน
สถิติเดือนนี้ 9631 คน
สถิติปีนี้ 181510 คน
สถิติทั้งหมด 2161416 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 

ประธานอาเซียน ปี 2562

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ตารางการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 โดยจะออกให้บริการในวันที่ 15 กันยายน 2563โดยเริ่มในเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย13.30 - 14.30 น. ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ท... [15 ก.ย. 2563]
 
   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 1 อัตรา [11 ก.ย. 2563]
 
   
แจ้งข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
[10 ก.ย. 2563]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมออกโรงทานจากสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในกิจกรรม [12 ก.ย. 2563]
 
   
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2563
[09 ก.ย. 2563]
 
   
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงาน และการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิต นายสมพร สักกะโต พนักงานขับรถ ที่จะเกษียณอายุการทำงาน ขอแสดงความขอบคุณ จากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [09 ก.ย. 2563]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศราคาจ้างโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 [14 ก.ย. 2563]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 [31 ส.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 [26 ส.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 3 [26 ส.ค. 2563]
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหัวสะพานซอย 11 ถึง ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ [26 ส.ค. 2563]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/เทลาน หมู่ 12 [25 ส.ค. 2563]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
การจดทะเบียนคนพิการ


อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ บรรยากาศเยี่ยม ไม่ไ.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63[13:35] 109/0
111111111 นานา 16 พ.ค. 63[10:20] 134/0
Royal1688 บาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ฟ.. สมศักดิ์ 22 เม.ย. 63[16:41] 155/0
รถของปิ้งข้างโรงยิม2 ฉัตร 21 ก.พ. 63[20:33] 208/0
เรื่องหมาจรจัด ในป่าช้าเชิงดอย weesak 19 ธ.ค. 62[12:07] 328/0
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม.. Sarot 18 ต.ค. 62[13:05] 321/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62[15:30] 385/0
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันก.. dddd 20 มิ.ย. 62[10:10] 420/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62[11:16] 786/0
ฝึกความอดทนของคุณด้วยเกมสล็อตออนไลน์ มือ.. 1234 11 มี.ค. 62[20:59] 508/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com