ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 47 คน
สถิติวันนี้ 214 คน
สถิติเดือนนี้ 6924 คน
สถิติปีนี้ 25433 คน
สถิติทั้งหมด 1717460 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
โครงการอบรมและรณรงค์การฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
บรรยากาศการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแรก ณ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ 4 บ้านป่าคา โดยกำหนดการ โดยในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น. จะออกให้บริการในหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. จะออกให้บริการในหมู... [21 มี.ค. 2561]
 
   
งดเผา ฝ่าฝืนจับปรับทันที
[08 มี.ค. 2561]
 
   
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวห์โหลดได้จากลิงห์ด้านล่าง [07 มี.ค. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
[19 มี.ค. 2561]
 
   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [19 มี.ค. 2561]
 
   
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ตามกำหนดการดำเนินการในเวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร โดยมีประเด็นการดำเนินกิจกรรม สองประเด็นคือ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน และ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข [12 มี.ค. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [02 ก.พ. 2561]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ม.ค. 2561]
โครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมฐานรอง จำนวน 10 จุด [28 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล [27 ธ.ค. 2560]
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนเก็บชยะและนำไปกำจัด [30 พ.ย. 2560]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 474/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 360/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 236/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 367/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 486/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 380/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 367/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 763/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 849/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 856/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com