ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 462 คน
สถิติเดือนนี้ 5311 คน
สถิติปีนี้ 46431 คน
สถิติทั้งหมด 2279395 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
[05 มี.ค. 2564]
 
   
รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน ดังนี้1. ระดับปฐมวัยปีที่ 1 (2 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พ.ค. 2564) 20 คน2. ระดับปฐมวัยปีที่ 2 (3 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พ.ค. 2564) 6 คนผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564**ศูนย์พัฒนาเ... [01 มี.ค. 2564]
 
   
แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมพาดสายฝั่งธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร บริเวณถนนสี่แยกตลาดผดุงดอยแดน ถึง สามแนกหนองปลา ในวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เว... [25 ก.พ. 2564]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมออกโรงทานจากสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในกิจกรรม [12 ก.ย. 2563]
 
   
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2563
[09 ก.ย. 2563]
 
   
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงาน และการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิต นายสมพร สักกะโต พนักงานขับรถ ที่จะเกษียณอายุการทำงาน ขอแสดงความขอบคุณ จากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [09 ก.ย. 2563]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 2 [11 ก.พ. 2564]
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 [03 ก.พ. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณฌาปนสถานบ้านป่าคา (แปลงประปา)) บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 [28 ม.ค. 2564]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย [19 ม.ค. 2564]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย [19 ม.ค. 2564]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย [14 ม.ค. 2564]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
การจดทะเบียนคนพิการ


อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เว็บใหม่มาแรงสุดเสียว อ่านโดจินฟรี.com อานน 19 ก.พ. 64[18:49] 9/0
เว๊ปหนังฟรีลงหนังใหม่ทุกวันกว่า1000เรื่อ.. มงคล สมรส 18 ก.พ. 64[18:53] 10/0
เว็บหนังดังมาแรง Fwiptv.la นภัสสร ศีร.. 18 ก.พ. 64[17:19] 9/0
ผอ. กลอฟ โจรปล้นชิงทอง ที่เป็นข่าวดัง มงคล สมรส 17 ก.พ. 64[20:05] 10/0
Gopoprobyem https://www.google.com/ Gopoprobye.. 30 ม.ค. 64[06:20] 25/0
ปวดต้นคอ ปวดไหล่ แขนชามือชา สัญญาณเตือนโ.. บริษัทเอิน.. 23 ก.ย. 63[12:41] 171/0
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ บรรยากาศเยี่ยม ไม่ไ.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63[13:35] 254/0
111111111 นานา 16 พ.ค. 63[10:20] 318/0
Royal1688 บาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ฟ.. สมศักดิ์ 22 เม.ย. 63[16:41] 310/0
รถของปิ้งข้างโรงยิม2 ฉัตร 21 ก.พ. 63[20:33] 364/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com