ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติเดือนนี้ 12125 คน
สถิติปีนี้ 67359 คน
สถิติทั้งหมด 1759386 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำ <19 ก.ค. 61>

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงดอย


ประกาศ (2.38 MB.)   

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <19 ก.ค. 61>

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุ่ม บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างบ้านลุงช่วง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย


ประกาศ (2.41 MB.)   

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก <19 ก.ค. 61>

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายประยงค์ หมู่ที่ 8 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าวัดลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย


ประกาศ (2.41 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื้่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <02 ก.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื้่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (3.10 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองนอกเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <02 ก.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองนอกเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (6.90 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทางด้วโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก <29 มิ.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทางด้วโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลัก แยกวัดศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทางด้วโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก (4.79 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก <14 มิ.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตอัดแรงพร้อมเทลานคอนกรีตและราวกันตก หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด


เอกสารประกาศ (2.44 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 7 จุด <11 มิ.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Metod) จำนวน 7 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ (2.79 MB.)   

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย โดยใช้แรงงานคนขุด <23 พ.ค. 61>

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย  โดยใช้แรงงานคนขุด จำนวน 15 งาน


ตารางแสดงวงเงิน (919 KB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายชายทุ่ง-จัสมิน-หอพัก บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.82 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกน้ำแม่ดอกแดง-บ้านเวียงดอย หมู่ 4 (1.78 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายหลักป่าคาเหนือ - สุสานป่าคา หมู่ 4 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 1 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 2 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.79 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 4 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 5 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 6 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.76 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแยกซอย 7 บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมือง สายข้างมินิโฮม บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแม่ลายในหมู่บ้าน บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา (เหมืองนอก) บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายแม่ลาย (2ช่วง) บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.70 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองบ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ 12 (1.78 MB.)   

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย <23 พ.ค. 61>

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยใช้เครื่องจักร จำนวน 7 งาน

1.ขุดลอกลำเหมืองห้วยฮ่องฮัก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2

2.ขุดลอกลำเหมืองแม่ดอกแดง บ้านป่าคา หมู่ 4

3.ขุดลอกสายเหมืองห้า บ้านป่าคา หมู่ 4

4.ขุดลอกสายเหมืองกลาง - สุสานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8

5.ขุดลอกลำเหมืองสายโรงพยาบาล-ฝายกอไคร้ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 

6.ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา-โรงงานสามชาย บ้านลวงใต้ หมู่ 8 

7.ขุดลอกลำเหมืองสายคลองมะขามเตี้ย จากสุสานลวงเหนือ - สามแยกหนองปลา หมู่ 3 
ตาราง (839 KB.)
ขุดลอกลำเหมืองห้วยฮ่องฮัก บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 (1.74 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองแม่ดอกแดง บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.83 MB.)
ขุดลอกสายเหมืองห้า บ้านป่าคา หมู่ 4 (1.84 MB.)
ขุดลอกสายเหมืองกลาง-สุสานบ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายโรงพยาบาล-ฝายกอไคร้ บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.77 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งนา-โรงงานสามชาย บ้านลวงใต้ หมู่ 8 (1.75 MB.)
ขุดลอกลำเหมืองสายคลองมะขามเตี้ย จากสุสานลวงเหนือ-สามแยกหนองปลา หมู่ 3 (1.86 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com