ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 190 คน
สถิติเดือนนี้ 6900 คน
สถิติปีนี้ 25409 คน
สถิติทั้งหมด 1717436 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

โครงการอบรมและรณรงค์การฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 <21 มี.ค. 61>

บรรยากาศการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแรก ณ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ 4 บ้านป่าคา โดยกำหนดการ โดยในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า 09.00 - 12.00 น. จะออกให้บริการในหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. จะออกให้บริการในหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ และวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. จะออกให้บริการ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหล่มพัฒนา เป็นแห่งสุดท้าย ท่านที่ไม่สามารถนำ สุนัขหรือแมวมารับบริการได้ สามารถนำกระติก ใส่น้ำแข็ง มารับวัคซีนและอุปกรณ์ได้ ตามจุดให้บริการ และตามเวลาที่ให้บริการได้

   
   
   
   


   

งดเผา ฝ่าฝืนจับปรับทันที <08 มี.ค. 61>   


   

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 <07 มี.ค. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวห์โหลดได้จากลิงห์ด้านล่าง

   
   
   


   

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <16 ก.พ. 61>   


   

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <08 ก.พ. 61>   
   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง <22 ม.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้    


   

ตรวจงานโครงการก่อสร้าง <11 ม.ค. 61>

ความเคลื่อนไหว โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสิรมเหล็ก บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน <09 ม.ค. 61>
Infographic (4.02 MB.)   

มอบกระเชาวันปีใหม่ พ.ศ.2561 <09 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมมอบกระเชา แก่ท่านอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาราชการในตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ ปี 2561

   


   

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <27 ธ.ค. 60>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เท่านั้น 
สามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com