ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 164 คน
สถิติเดือนนี้ 5906 คน
สถิติปีนี้ 14258 คน
สถิติทั้งหมด 1844425 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 <11 ก.พ. 62>
เอกสารประกอบ (4.43 MB.)

   
   
   


   

จดทะเบียนสมรสกลางสะพานแขวนคู่ เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine's day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 <11 ก.พ. 62>

ขอเชิญชวนคู่รัก จดทะเบียนสมรสกลางสะพานแขวนคู่ เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine's day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน ในการจัดทะเบียนสมรสกลางสะพานแขวนเชื่อมใจ ประจำปี 2562 ณ สะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ หรือขอรับข้อมูลและสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053291566 และ 0875662695 ในวันและเวลาราชการ

   


   

การเปรียบเทียบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การคุ้มครองผู้พักในหอพัก <21 ธ.ค. 61>

การเปรียบเทียบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักกับกรมธรรม์ประกันภัยที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีการทำประกันภัย


เอกสารประกอบ (4.04 MB.)

   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <27 พ.ย. 61>
ประกาศ (1.01 MB.)   

กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" 2018 จังหวัดเชียงใหม่ <26 พ.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 27 กิโลเมตร จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไปตามถนนคันคลองชลประทาน ถึงอุทยานราชพฤกษ์ และย้อนกลับ โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.bikeunairak2018.com หรือ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป   

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>   
   
   
   
   
   


   

เทศบาลนครเชียงใหม่ สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าโครงการ "เชียงใหม่ต้องการคุณ" <18 ต.ค. 61>

เทศบาลนครเชียงใหม่ สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าโครงการ "เชียงใหม่ต้องการคุณ" เชิญชวนทุกท่านงดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก โดยนำร่องที่ตลาดสด


ใบปลิว (1.22 MB.)   

ขอความร่วมมืองดให้อาหารนกพิราบในเขตพื้นที่โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถาน <10 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอความร่วมมือจากทุกท่านงดให้อาหารนกพิราบในเขตพื้นที่โรงเรียน วัด สถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดจากนกพิราบและจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 <08 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีกำหนดการและสถานที่ ดังนี้
1. หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ศาลาเอนกประสงค์ เวลา 09.00 น.
2. หมู่ที่ 12 บ้านหนองหล่ม ศาลาอ่านหนังสือหมู่บ้าน เวลา 10.00 น.
3. หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ วัดโพธิ์ทองเจริญ เวลา 10.15 น.
4. หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา วัดศรีประดิษฐ์ป่าคา เวลา 11.00 น.
5. หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ วัดรังษีสุทธาวาส เวลา 11.45 น.
หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และจำนวนผู้มารับเบี้ยยังชีพในแต่ละหมู่บ้าน
   

งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริต ของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ <05 ต.ค. 61>

สามารถดาวห์โหลดเอกสารได้ตามลิงห์นี้ -->
https://drive.google.com/open?id=1gxyHfqj6B8hrU7WFV0Y6A-9_XUkOXyVp


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com