ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 574 คน
สถิติเดือนนี้ 14247 คน
สถิติปีนี้ 29800 คน
สถิติทั้งหมด 2009706 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

รับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 <24 ก.พ. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563


เอกสารประกอบ (1.23 MB.)

   
   


   

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ <19 ก.พ. 63>

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เอกสารที่ต้องเตรียม
--> กรณีเช่าสถานที่ประกอบการ
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เช่า
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่า
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
5. สัญญาเช่า
6. รูปถ่ายร้านอย่างน้อย 2 รูป
7. ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท
8. แบบคำร้อง (รับได้ ณ จุดให้บริการ)
9. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รับได้ ณ จุดให้บริการ)
--> กรณีขอใช้สถานที่
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอจดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ใช้สถานที่
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ใช้สถานที่
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
6. รูปถ่ายร้านอย่างน้อย 2 รูป
7. ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท
8. แบบคำร้อง (รับได้ ณ จุดให้บริการ)
9. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รับได้ ณ จุดให้บริการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ในวันและเวลาราชการ


   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 <18 ก.พ. 63>
เอกสารประกอบ (440 KB.)

   


   

"ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 13" ประจำปี 2563 <07 ก.พ. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการจัดเวทีกลางการแสดงในบริเวณนิทรรศการ ของดีอำเภอดอยสะเก็ด จาก 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติที่ประชุมการดำเนินการจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 13" ประจำปี 2563 อำเภอดอยสะเก็ด โดยสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการจัดเวทีกลางและตกแต่งเวทีกลาง ตามประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 13" ประจำปี 2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   


   

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <22 ม.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามได้ ตามลิงห์ด้านล่างนี้
---> https://forms.gle/yYDSstu9LyWB5V926
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
   

โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ปี 2563 <15 ม.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ท่านที่สนใจสามารถดาวห์โหลดใยสมัครได้ที่ http://www.deqp.go.th หรือ facebook : โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ หมดเขตรับสมัครในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


เอกสารประกอบ (4.14 MB.)

   
   
   


   

ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 <10 ม.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล และปัจจัย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และท่านที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล หรือร่วมบูทกิจกรรมกับทางเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยท่านสามารถติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพย์ 053-495-782 ติดต่อ กองการศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม - 11 มกราคม 2563 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ขอเชิญช่วยเหลือ ด.ญ.ศรสวรรค์ วงค์คำช่วย น้องเรียนอยู่ชั้น ป.5 ประสบเหตุการณ์อัตวินิบาตรกรรม <10 ม.ค. 63>

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลและสิ่งของที่จำเป็น เช่น แพมเพิส (เบอร์ M แบบแถบกาว) ช่วยเหลือ ด.ญ.ศรสวรรค์ วงค์คำช่วย น้องเรียนอยู่ชั้น ป.5 ประสบเหตุการณ์อัตวินิบาตรกรรม ได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวอยู่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยใช้เครื่องช่วยหายใจ ลืมตาแต่พูดไม่ได้และต้องเจาะคอเพราะหายใจเองไม่ได้ ประกอบกับครอบครัวยากจน ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใหญ่ใจดีที่สนใจทำบุญช่วยเหลือ ด.ญ.ศรสวรรค์ วงค์คำช่วย ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพร้าว เลขที่ 015-232-574-395 ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ วงค์คำช่วย หรือสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ที่อยู่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทร 053-475025 ต่อ 19 (งานพัฒนาชุมชน)   

*--- การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ---* <25 ธ.ค. 62>


ด้วยกรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเชื่อมโยงข้อมูลเบี้ยยังชีพ และกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
#โดยมีกำหนดจ่ายเบี้ย_ทุกวันที่_10_ของเดือน
หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะดำเนินการในวันถัดไป


   


   

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) <16 ธ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ (895 KB.)

   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com