ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 38 คน
สถิติเดือนนี้ 2089 คน
สถิติปีนี้ 118937 คน
สถิติทั้งหมด 2098843 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น <29 มิ.ย. 63>
เอกสารประกาศ (499 KB.)

   


   

โครงการคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว <25 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอขอบคุณ มูลนิธิ THALAS ที่สนับสนุนชุดนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   


   

แจ้งกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคาร <24 มิ.ย. 63>

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนทำให้เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ต้องดำเนินการสั่งปิดตลาดนัดวันอังคาร นั้น ขณะนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงและรัฐบาลได้มีการผ่อนปรน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเลือนกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคาร ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จากเดิมวันที่ 7 ก.ค.63 เปิดในวันอังคารที่ 14 ก.ค. 63 เนื่องจาก ครม.มีมติให้วันที่ 4-7 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้า และผู้ที่สนใจทราบ พร้อมขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ต่อไป   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธ์ุพืชจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <20 มิ.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธ์ุพืชจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการประชุมหารือ และร่วมพิจารณาครัวเรือน จากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

   
   
   
   
   
   
   
   


   

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง <18 มิ.ย. 63>

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง คือ

1. "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน

2. แจ้งผิดแจ้งใหม่ให้

3. บ้านผมไม่ตรงตามแบบ

4. คนเดียวกันหรือเปล่า

5. ขอไปสู้คดีต่อ 
บทความ (3.95 MB.)   

ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกแบบสอบถามจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) <05 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญทุกท่านร่วมกรอกแบบสอบถามจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อประเมินความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยท่านสามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ทาง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/izb17l

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้   


   

การมอบถุงยังชีพ จำนวน 127 ชุด ให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <13 พ.ค. 63>

ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากห้างร้าน และบุคคลในพื้นที่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จะดำเนินการมอบถุงยังชีพ จำนวน 127 ชุด ให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563


   
   
   
   
   
   
   ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคาร <11 พ.ค. 63>

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนการเปิดตลาดนัดวันอังคาร ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังมีความจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อำเภอดอยสะเก็ด แม้จะมีการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ถือว่ายังมีความเสี่ยงต่อการควบคุมการแพร่ระบาด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเลื่อนกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคารออกไปก่อนจนกว่าจะมีมาตรการที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-495782 ต่อ 109
Tambondoisaket Municipality
   

ปฏิบัติ&#8203;ตามหลัก&#8203; Social&#8203; Distancing&#8203; เว้นระยะห่างทางสังคม&#8203; อย่างเคร่งครัด <05 พ.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอความร่วมมือผู้ใจบุญทุกท่าน
🙂แจ้งเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ก่อนบริจาคของ😊

ประชาชน​และเอกชนที่ประสงค์จะบริจาคให้ความช่วยเหลือ​ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​2019​ ​(COVID​-19)

เพื่อให้การส่งมอบของบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ขอให้ท่านประสานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทราบ​ เพื่อช่วยในการจัดการ เพื่อให้ปฏิบัติ​ตามหลัก​ Social​ Distancing​ เว้นระยะห่างทางสังคม​ อย่างเคร่งครัด
ท่านสามารถแจ้งเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ทางเพจนี้ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ในวันและเวลาราชการ
Tambondoisaket Municipality


   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1 <28 เม.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ต้องได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
Tambondoisaket Municipality


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com