ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 218 คน
สถิติเดือนนี้ 9679 คน
สถิติปีนี้ 181558 คน
สถิติทั้งหมด 2161464 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

ตารางการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 <15 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 โดยจะออกให้บริการ
ในวันที่ 15 กันยายน 2563
โดยเริ่มในเวลา
10.00 -12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย
13.30 - 14.30 น. ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ
ในวันที่ 16 กันยายน 2563
โดยจะเริ่มในเวลา
10.00 - 12.00 น. ณ วัดศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา
13.30 - 14.30 น. ณ ศูนย์ อสม. หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
ท่านสามารถชำระได้ทุกจุดให้บริการตามวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ต่อ 102 กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <11 ก.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 1 อัตรา


เอกสารประกาศ (2.03 MB.)

   
   
   
   


   

แจ้งข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส <10 ก.ย. 63>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 <28 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


เอกสารประกาศ (457 KB.)

   


   

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 <26 ส.ค. 63>

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ขยายเวลาการรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา <19 ส.ค. 63>

ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึง 6 สิงหาคม 2563 ไปแล้ว แต่ยังไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแต่อย่างใด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร โดยสามารถมาลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563


เอกสารประกาศ (2.47 MB.)

   
   
   
   
   


   

แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง <10 ส.ค. 63>

แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง

   


   

ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 บ้านป่าคา ในการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา <09 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 บ้านป่าคา ในการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชในนาข้าวที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว และขยายหัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันและกำจัดแมลง

   
   
   
   
   
   
   


   

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา <05 ส.ค. 63>

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


เอกสารประกาศ (488 KB.)

   


   

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง <05 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ชก)
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)เอกสารประกาศ (467 KB.)

   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com