ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 194 คน
สถิติเดือนนี้ 3059 คน
สถิติปีนี้ 44179 คน
สถิติทั้งหมด 2277143 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 <01 มี.ค. 64>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับสมัครเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 26 คน ดังนี้
1. ระดับปฐมวัยปีที่ 1 (2 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พ.ค. 2564) 20 คน
2. ระดับปฐมวัยปีที่ 2 (3 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พ.ค. 2564) 6 คน
ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564
**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเด็กที่มีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เป็นลำดับแรก


   
   


   

แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ <25 ก.พ. 64>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด แจ้งประชาสัมพันธ์ การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ พร้อมพาดสายฝั่งธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร บริเวณถนนสี่แยกตลาดผดุงดอยแดน ถึง สามแนกหนองปลา ในวันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณที่ีดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ สี่แยกตลาดผดุงดอยแดน ถึงสามแยกหนองปลา หมู่ที่ 3 ทั้งสองฝั่ง และบ้านป่าคา หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12 บ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ จะรีบดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านตามปกติ

   


   

ข่าวสารการเลือกตั้ง <09 ก.พ. 64>   


   

ข่าวสารจาก กกต <05 ก.พ. 64>   
   
   


   

ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด <04 ก.พ. 64>

📌📌📌ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด 📌📌📌


เอกสารประกาศ (978 KB.)

   
   


   

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <04 ก.พ. 64>

📌📌📌ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 📌📌📌


เอกสารประกาศ (1.57 MB.)

   
   
   


   

แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 ก.พ. 64>

แบบฟอร์มสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
1.แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
2.แบบขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง
3.แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
4.แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์แบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง (49 KB.)
แบบขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง (74 KB.)
แบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง (52 KB.)
แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (54 KB.)

   
   
   
   
   


   

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี &#128071;&#128071;&#128071; <02 ก.พ. 64>
PDF (743 KB.)

   
   
   
   
   


   

ข่าวสารน่ารู้ จาก กกต. --> ปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี &#128204;&#128204;&#128204; <02 ก.พ. 64>
PDF (5.95 MB.)

   


   

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 01/2564 <02 ก.พ. 64>

ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกาศ (146 KB.)

   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com