ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 219 คน
สถิติเดือนนี้ 9003 คน
สถิติปีนี้ 97176 คน
สถิติทั้งหมด 1789203 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <18 ก.ย. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 


เอกสารประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (2.59 MB.)   

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในเขตเทศบาลตำบลแม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน <17 ก.ย. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในเขตเทศบาลตำบลแม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน 


เอกสารประกอบ (1.10 MB.)   

เตือนภัยมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าน้ำประปาพร้อมออกใบเสร็จปลอม <13 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับแจ้งข่าวจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้นำ หากผู้ใช้น้ำไม่ยอมชำระ จะมีพฤติกรรมข่มขู่ว่าจะตัดมาตรวัดน้ำ ถ้าผู้ใช้น้ำยินยอม กลุ่มมิจฉาชีพจะทำการออกใบเสร็จปลอมเสมือนเป็นการรับชำระค่าน้ำประปา ซึ่งการประปาไม่มีนโยบายในการรับชำระค่าน้ำประปาโดยตรงที่บ้านผู้ใช้น้ำ โปรดอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพย์ 053-233-477 และ 053-233-479 ถึง 80

   


   

กิจกรรม "รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" <10 ก.ย. 61>
ประกาศ (1.46 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 2 ตำแหน่ง <29 ส.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกาศ (4.84 MB.)

   


   

แจ้งข่าวหมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <28 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขออนุญาตชี้แจงกรณีหมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เนื่องจากสายสัญญาณขาด โดยทางเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการแจ้งให้องค์การโทรศัพท์ เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว โดยท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ที่ หมายเลข 053-291-738 จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขสายสัญญาณแล้วเสร็จ
ขออภัยในความไม่สะดวก
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   

การตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ <18 ก.ค. 61>
เอกสารประกอบ (1.60 MB.)   

กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561 <17 ก.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้
1. บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
2. บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น.
3. บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น.
4. บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
5. บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น.
6. บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น.
7. บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น.
โดยบ้านที่มีผู้ป่วย,เด็ก,คนชรา,สัตว์เลี้ยง ให้เคลื่อนย้ายออกภายรอกบ้าน และปกปิดอาหารให้มิดชิด หรือหากไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันภายในบ้าน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือสามารถติดต่อแจ้งล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ติดต่อกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ


   
   


   

"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" <07 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญร่วมบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" โดยท่านสามารถนำมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแลัเวลาราชการ

   
   
   


   

สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดือน มิถุนายน 2561 <07 มิ.ย. 61>

กิจกรรมการเรียนการสอนของ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำหรับวันนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเหงือกและฟัน สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ทพญ.หฤทัย สุขเจริญโกศล

   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com