ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 711 คน
สถิติเดือนนี้ 26863 คน
สถิติปีนี้ 258730 คน
สถิติทั้งหมด 2491694 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 <26 พ.ย. 64>

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1.22 MB.)   

ประชาสัมพันธ์ประกาศของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา <26 ต.ค. 64>

ประชาสัมพันธ์ประกาศของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 

   
   
   
   


   

ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อย พลุ ตะไลโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไปสู่อากาศ <26 ต.ค. 64>

ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อย พลุ ตะไลโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไปสู่อากาศ

   
   
   
   
   
   


   

แจ้งประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ <25 ต.ค. 64>

แจ้งประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมานี้ ครับ 

   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์ รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข <07 ต.ค. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์ รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา

   


   

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชี <10 ส.ค. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต
#บัญชีธนาคารธนชาตเอกสารประกาศ (2.44 MB.)

   
   
   
   


   

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 <05 ส.ค. 64>

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


เอกสารประกอบ (371 KB.)

   
   
   
   
   
   
   
   


   

ผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <29 ก.ค. 64>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก และ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป


เอกสารประกาศ (498 KB.)

   
   


   

ตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 <23 ก.ค. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีนายนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมพร้อมชี้แจงข้อราชการ โดยมีนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด   
   
   


   

มอบไข่ไก่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <21 ก.ค. 64>

นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่มอบไข่ไก่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 12 บา้นหนองหล่ม โดยมีผู้นำชุมชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com