ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 10163 คน
สถิติปีนี้ 109108 คน
สถิติทั้งหมด 1939275 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ <01 ต.ค. 62>
เอกสารประกอบ (3.59 MB.)

   
   
   


   

แจ้งกำหนดการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <09 ก.ย. 62>
เอกสารประกาศ (1.74 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <02 ก.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา


ประกาศ (908 KB.)

   


   

รณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" <27 พ.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ตามแนวทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   


   

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด <08 พ.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด นำจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 โดยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้นำจิตอาสา พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ บริเวณ สามแยกทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
   


   

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 <03 พ.ค. 62>

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมออกให้บริการรับชำระค่าเก็บขยะมูลฝอย และให้ความรู้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในรอบปี 2561

   
   
   


   

The 7th Thailand Bike and walk Forum <30 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and walk Forum) ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

   


   

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 <30 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานดีเด่นการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มปีช โฮเต็ล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสามารถกรอมใบสมัครออนไลด์จากเว็บไซด์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา http://www.hepa.or.th/

   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด <23 เม.ย. 62>   
   
   
   


   

หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) <19 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ๓ายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ ความเข้าใจในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle)

   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com