ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 6132 คน
สถิติปีนี้ 30532 คน
สถิติทั้งหมด 1860699 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) <19 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ๓ายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ ความเข้าใจในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามแนวทางประชารัฐ ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle)

   
   
   


   

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2562 <18 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกราน ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทำขนมจ๊อก(ขนมเทียน) ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ พร้อมกันนี้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมจัดทำอาหารเพื่อรับประทานและให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทาน อาทิเช่น ลาบ ,น้ำพริก ,ต้มยำไก่ เป็นต้น

   
   
   
   
   
   
   


   

ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 <04 เม.ย. 62>
ประกาศ (144 KB.)

   
   
   


   

มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยฝุ่นละออง <01 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้และ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 6 - 18 ปี และ อายุ 60 ปีขึ้นไป

   
   
   
   


   

ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี <29 มี.ค. 62>
ประกาศ (2.22 MB.)

   
   


   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <28 มี.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยมีหมายกำหนดการในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ช่วงเช้า ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และในช่วงบ่าย ณ ศูนย์ อสม.ตำบลลวงใต้ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-495-782 ต่อ 109

   
   
   การขออนุญาตทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานควบคุมจากภายนอก <26 มี.ค. 62>

การขออนุญาตทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานควบคุมจากภายนอกทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากท่าอากาศยานเชียงใหม่


หนังสืออำเภอดอยสะเก็ด (4.40 MB.)
ประกาศกระทรวงคมนาคม (65 KB.)   

สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมีนาคม <22 มี.ค. 62>

สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการเรียนการสอน ประจำเดือนมีนาคม โดยมอบความรู้เรื่องอันตรายจากการรับประทานพืชแต่ละชนิด การทำยาหม่องจากพริก และความรู้อื่น ๆ อีกมากมาย

   
   
   
   


   

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ <22 มี.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนำประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 40 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

   
   
   
   
   


   

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ครั้งที่ 2/2561 <04 มี.ค. 62>
เอกสารประกอบ (4.75 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com