ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 706 คน
สถิติเดือนนี้ 6452 คน
สถิติปีนี้ 51020 คน
สถิติทั้งหมด 1743047 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" <07 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญร่วมบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" โดยท่านสามารถนำมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแลัเวลาราชการ

   
   
   


   

สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดือน มิถุนายน 2561 <07 มิ.ย. 61>

กิจกรรมการเรียนการสอนของ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สำหรับวันนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเหงือกและฟัน สำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ทพญ.หฤทัย สุขเจริญโกศล

   
   
   


   

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <31 พ.ค. 61>

การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

   
   


   

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <30 พ.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (1.87 MB.)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <25 พ.ค. 61>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
              ตามที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3 อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (1.97 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <07 พ.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 3 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบ (4.41 MB.)   

น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล <07 พ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

   
   
   
   


   

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง <02 พ.ค. 61>

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยงานพิจารณานำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” เป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน

โหลดเอกสารได้ตามลิงห์ที่แนบมาพร้อมนี้


http://www.ppb.moi.go.th/midev01/upload/54.3.pdf   

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บริการประชาชน <20 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ๋์ และการติดต่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป ผ่านทาง FaceBook Fan Page : www.facebook.com/tambondoisaket

   


   

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ <11 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและของว่าง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ีจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราต์ หน้าปั้มบางจาก ถนนสาย เชียงใหม่ - เชียงราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com