ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 10147 คน
สถิติปีนี้ 109092 คน
สถิติทั้งหมด 1939259 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <09 ต.ค. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำโดย น.ส.อัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วย นายชาณุภณ ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ,คณะครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562

   
   
   
   


   

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <11 ก.ย. 62>

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดนการอบรมและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการทำแหนม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาเผยแพร่เทคนิคและวิธีการทำอย่างละเอียด

   
   
   
   
   


   

ศูนย์พัฒนาเด้็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ด้วยการปรับปรุงสนามทรายเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการ <26 ส.ค. 62>

ศูนย์พัฒนาเด้็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ด้วยการปรับปรุงสนามทรายเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางสรีระวิทยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

   
   
   


   

ทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 <14 ส.ค. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม “ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

   
   
   
   
   
   
   


   

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 <12 ส.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

   
   
   
   


   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 <28 ก.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมทั้งร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และหมู่ที่ 4 บ้านป่าคา พัฒนาสวนหย่อมบริเวณสามแยกทางเข้าอำเภอดอยสะเก็๋ด และถนนทางเข้าอำเภอดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   


   

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา <26 ก.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมพิธี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

   
   
   
   
   


   

กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <23 ก.ค. 62>

22 กรกฎาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดและผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกหญ้าเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สีเขียว


   
   
   
   
   
   
   


   

ถวายเทียนพรรษา 5 วัด <15 ก.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยได้ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด โดยเริ่มจากวัดโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ วัดปทุมษราราม หนองบัว หมู่ที่ 12 บ้านหนองหล่ม วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย วักศรีประดิษฐ์ป่าคา หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา และวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้

   
   
   
   
   
   


   

มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 <26 มิ.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ และปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com