ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 212 คน
สถิติเดือนนี้ 8996 คน
สถิติปีนี้ 97169 คน
สถิติทั้งหมด 1789196 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

มุทิตาสักการะ 73 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. <12 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านปลัดประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายยกเทศมนตรี ร่วมมุทิตาสักการะ 73 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

   


   

การอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและการจัดการคัดแยกขยะ <10 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการอบรมส่งเสริมและการจัดการคัดแยกขยะ โดยได้นำผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อสม. อบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับหมู่บ้านคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

   
   
   
   
   
   
   
   


   

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ <27 ส.ค. 61>

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่องการกำหนดสัดสวนงบประมาณประจำปี 2561 การรายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 และพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับงบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวน 12 แผนงาน/โครงการ

   
   


   

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 <27 ส.ค. 61>

ภาพบรรญากาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   
   


   

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด) รุ่นที่ 3 <23 ส.ค. 61>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 85 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่่านสุรศักดิ์ โอสถิตพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต อำเภอดอยสะเก็ด แม่ครูอิ่นแก้ว ชัยศรี ผู้อำนวยการสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด และท่านชาณุพล ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาล ให้เกียรติมอบใบประกาศให้ผู้จบการฝึกอบรมในโครงการนี้

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด <23 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับกลุ่มตัวแทนจากชุมชนและ อสม. ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับความรู้จากวิทยากร โรงพยาบาลมหาราช ให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและวิธีป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยได้ฝึกปฏิบัติ การทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   


   

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดี <23 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดอบรมเกษตรกร ผู้ปลูกนาข้าว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ด้านการพัฒนาและการผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายและเพื่อรับประทาน ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่าย ณ ศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว จังหวัดเชียงใหม่

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ค่ายสานสัมพันธ์ 3 วัย ครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2561 <20 ส.ค. 61>

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ 3 วัย ครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกัน และการบำบัดรักษา โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลธัญญาลักษณ์ และเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงดาว เพื่อจัดกิจกรรมสานสำพันธ์ครอบครัว ณ ริมดอยรีสอร์ท พร้อมทั้งศักการะ สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนกลับได้เข้าศึกษาธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน <16 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ น.ส.กัญญารัตน์ พิมศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางจินตนา กาทองทุ่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   


   

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 <12 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น คุณแม่เหรียญทอง ขะเตจ้ะ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา แม่ดีเด่นอำเภอดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com