ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 705 คน
สถิติเดือนนี้ 6451 คน
สถิติปีนี้ 51019 คน
สถิติทั้งหมด 1743046 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

ชมรมผู้พิการตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้พิการ <15 มิ.ย. 61>

ชมรมผู้พิการตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม. หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการในพื้นที่ด้วย

   
   
   


   

กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561 <19 เม.ย. 61>

กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน อรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด และท่านประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเช่นการสรงน้ำพระ ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย แข่งขันทำขนมจ็อก (ขนมเทียน) โดยทั้งสองประเภท รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้

   
   
   
   
   


   

ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <17 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ และแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ณ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และในช่วงบ่าย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ภายในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   


   

สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำเดือนเมษายน <09 เม.ย. 61>

กิจกรรมสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีการสันทนาการกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม เสือดาว กลุ่มนกอินทรี กลุ่มมด และกลุ่มกระต่าย พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถังขยะอินทรีหรือถังขยะในเปียกในครัวเรือน และกิจกรรมสุดท้ายคือการทำตุงไส้หมูเพื่อใช้ในงานปี๋ใหม่เมืองต่อไป

   
   
   


   

กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <30 มี.ค. 61>   
   
   
   


   

โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2561 <30 มี.ค. 61>

ภาพบรรยากาศการจัด โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ด้านการประหยัดพลังงาน ในหัวข้อ การทำ เตาซุปเปอร์อั้งโล่ ซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี

   
   
   
   


   

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยสำหรับพนักงาน <30 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยสำหรับพนักงาน ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในหัวข้อ ระเบียบวินัยและโทษทางวินัยของข้าราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในช่วงเช้า และ พระครูสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ บรรยายธรรมในช่วงบ่าย

   
   
   
   
   


   

โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง <19 มี.ค. 61>   
   
   
   
   


   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <19 มี.ค. 61>

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานของสถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

   
   
   
   
   
   
   


   

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร <12 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ตามกำหนดการดำเนินการในเวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร โดยมีประเด็นการดำเนินกิจกรรม สองประเด็นคือ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน และ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข

   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com