ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 691 คน
สถิติเดือนนี้ 26843 คน
สถิติปีนี้ 258710 คน
สถิติทั้งหมด 2491674 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <24 พ.ย. 64>

🗓 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 🗓
.
.
⚒กองช่าง ทต.ดอยสะเก็ด ⚒
.
🔧 ได้ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 🔧
📍 บริเวณในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 📍
.
.
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน
❤️กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีและพร้อมรับใช้ประชาชน ❤️
.
.
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   


   

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายภายในชุมชนประจำเดือน ตุลาคม เพื่อนำไปจำจัดให้ถูกวิธีต่อไป <28 ต.ค. 64>

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะอันตรายภายในชุมชนประจำเดือน ตุลาคม  เพื่อนำไปจำจัดให้ถูกวิธีต่อไป

 

สถานที่เก็บขยะอันตรายภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ศาลาอเนกประสงค์ (หอเสื้อบ้าน)

หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ศาลาอเนกประสงค์ (วัดพระธาตุดอยสะเก็ด)

หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ศาลาอเนกประสงค์ (วัดศรีประดิษฐ์)

หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศูนย์ อสม.)

หมู่ที่ 12 บ้านหนองหล่ม ศาลาอเนกประสงค์ (ที่อ่านหนังสือพิมพ์

 

 

#ทีมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

#Tambondoisaket

    
   
   


   

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ดได้เข้าประชุมร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์พักคอย ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน <25 ต.ค. 64>

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำโดย
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ได้เข้าประชุมร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์พักคอย ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน


   
   
   
   
   
   
   


   

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยสะเก็ด <21 ต.ค. 64>

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยสะเก็ด

 

#ทีมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

#Tambondoisaket   
   
   
   
   


   

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 <21 ต.ค. 64>

วันที่ 21 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดดูแลความสวยงามภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564"


   
   
   
   
   
   
   


   

ประชุมเพื่อหารือแนวทางกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว <20 ต.ค. 64>

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ร่วมประชุมกับนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อหา "แนวทางกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว" ให้สอดคล้องกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ


   
   
   
   
   


   

กาประชุมเพื่อหารือเรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ <18 ต.ค. 64>

นที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำโดย
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายธนายุทธ ทิพย์บุตร รองปลัดเทศบาล นางสาวสุธิดา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายสมบัติ พนมเวช หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าประชุมร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด
เพื่อหารือเรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่"


   
   
   
   
   
   


   

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ ธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด <15 ต.ค. 64>

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ ธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด

#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

#Tambondoisaket   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

การประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation (CI) <14 ต.ค. 64>

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด และนายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation (CI) ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <11 ต.ค. 64>


นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักปลัดเทศบาล ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com