ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 115 คน
สถิติเดือนนี้ 5857 คน
สถิติปีนี้ 14209 คน
สถิติทั้งหมด 1844376 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
กิจกรรม

   
   

เปิดภาคเรียน สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2562 <21 ธ.ค. 61>

ภาพบรรยาการการเปิดภาคเรียน สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปี 2562

   
   


   

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 <21 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมด้านการทำงาน การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต โดยได้รับเกียร์จากนายชิดชนก ชุมพล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เชียงใหม่ เป็นวิทยากร

   
   
   


   

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ <11 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมให้การต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมเปิดสะพานแขวนเชื่อมใจ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

   
   
   


   

วันต่อต้ายคอรัปชั่น ประเทศไทย <07 ธ.ค. 61>   
   
   


   

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร <05 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

   
   
   
   
   
   


   

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมทางสายดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง <04 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการปรับภูมทัศน์ บริเวณถนนสายดอยสะเก็ด บ่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกพื้นและดอกไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงามและชดชื่น แก่ผู้สัญจรไปมาระหว่างอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง

   
   
   


   

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 <04 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ภายในเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 พร้อมดำเนินการโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินในหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 4 บ้่านป่าคา และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้

   
   


   

โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 <26 พ.ย. 61>

โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยงานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้รับคำร้องจากเกษตรกรภายในเขตเทศบาลขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพัันธุ์ข้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง

   


   

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <19 พ.ย. 61>

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

   


   

โครงการเราทำความดีด้วยหหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด <19 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยการนำของท่านปลัดประยูรวรรณราช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง 

   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com