ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 165 คน
สถิติเดือนนี้ 3030 คน
สถิติปีนี้ 44150 คน
สถิติทั้งหมด 2277114 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <12 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 75 ปี พระราชโพธิวรคุณ ดร. เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมออกโรงทานจากสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในกิจกรรม

   
   
   
   
   
   


   

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2563 <09 ก.ย. 63>   
   
   


   

ประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 <09 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงาน และการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิต นายสมพร สักกะโต พนักงานขับรถ ที่จะเกษียณอายุการทำงาน ขอแสดงความขอบคุณ จากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2563 <31 ส.ค. 63>

ศูนย์พัฒนาครอบครัว เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศุนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานหลวงที่ 1 อำเภอฝาง เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของนายหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านยาง อำเภอฝางเพื่อแก้ปัญหาฝิ่น และพัฒนาอาชีพพร้อมประวัติการจัดตั้งโรงงาน และกิจกรรมวอร์คแรลลี่ เชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยมีกิจกรรมวอร์คแรลลี่ จำนวน 6 ฐาน ในภาคบ่าย และการแสดงในหัวข้อ "รู้เท่าทันเทคโนโลยี" จากลุ่มสีทั้ง 5 สี โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย ณ บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสมองเสื่อมและการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อม <28 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสมองเสื่อมและการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อม ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

   
   
   
   


   

โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2563 <28 ส.ค. 63>

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2563เวลา 08.30-12.00น. งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษทางการเกษตร และวิธีการป้องกันสารพิษดังกล่าว ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 175 คน


ผลการตรวจเลือด (48 KB.)

   
   
   
   
   


   

โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกันและการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 <28 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคการป้องกันและการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยซักซ้อมและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการระงับอัคคีภัย ใ้ห้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลสันปูเลย เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้ความรู้และร่วมฝึกปฏิบัติ

   
   
   
   
   
   


   

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 <25 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีกิจกรรมและการให้ความรู้ จากวิทยากรในหัวข้อกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงวัย จาก นายเอกรินทร์ ทิยาว รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย และวิธีป้องกันโรค COVID 19 จาก ดร.ธวัช หล้านามวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) <17 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   


   

ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 <17 ส.ค. 63>   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com