ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบ 2562
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 172 คน
สถิติเดือนนี้ 6594 คน
สถิติปีนี้ 48530 คน
สถิติทั้งหมด 1878697 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย <24 พ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึงกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ (860 KB.)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง <24 พ.ค. 62>

Tambondoisaket Municipality
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ทรงโดม) หมู่ 3 และปรับปรุงอาคารสำนักงานหมู่ 4 และก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก หมู่ 4 และก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 และขุดลอกลำเหมืองในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารประกอบ 1 (2.12 MB.)
เอกสารประกอบ 2 (3.88 MB.)

   
   
   
   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 พ.ค. 2562 <14 พ.ค. 62>
เอกสารประกาศ (1.51 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <10 พ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกาศ (2.86 MB.)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <08 พ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกาศ (807 KB.)

   


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 <26 เม.ย. 62>

Tambondoisaket Municipality
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2เอกสารประกาศ (1.55 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 จำนวน 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) <26 เม.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 จำนวน 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


เอกสารประกาศ (2.75 MB.)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ <09 เม.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ (809 KB.)

   


   

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <27 มี.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกาศ (2.30 MB.)

   
   


   

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม)บริเวณฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย <27 มี.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม)บริเวณฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย


   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com