ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี 2562
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 227 คน
สถิติเดือนนี้ 10195 คน
สถิติปีนี้ 182074 คน
สถิติทั้งหมด 2161980 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศราคาจ้างโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2564 <14 ก.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (1.36 MB.)

   
   
   


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 <31 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยมสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเมรุฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ (785 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 <26 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (825 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 3 <26 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (858 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหัวสะพานซอย 11 ถึง ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ <26 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหัวสะพานซอย 11 ถึง ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (1.28 MB.)

   
   
   


   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/เทลาน หมู่ 12 <25 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุง/เทลานศาลาอเนกประสงค์ บ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 


เอกสารประกาศ (691 KB.)

   
   


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย <21 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยอู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (833 KB.)

   
   


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ <10 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ (825 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย อู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย อู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
   
   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (1.98 MB.)

   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com