ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 63 คน
สถิติเดือนนี้ 12095 คน
สถิติปีนี้ 67329 คน
สถิติทั้งหมด 1759356 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง <17 ก.พ. 59>
เอกสารรายละเอียด (233 KB.)   

การดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <01 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


เอกสารรายละเอียด (1.82 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <13 ม.ค. 59>
เอกสาร (1.56 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.17 MB.)   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <11 ม.ค. 59>
เอกสาร (2.10 MB.)
เอกสารประกอบ (1.29 MB.)   

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด <12 พ.ย. 58>
เอกสารประกอบ (7.60 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) <04 พ.ย. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)


เอกสาร (1.51 MB.)
เอกสารประกอบ (2.08 MB.)
เอกสารประกอบที่ 1 (5.03 MB.)
เอกสารประกอบที่ 2 (4.25 MB.)
เอกสารประกอบที่ 3 (5.22 MB.)
เอกสารประกอบที่ 4 (5.43 MB.)
เอกสารประกอบที่ 5 (4.16 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจร <15 ก.ย. 58>
เอกสารประกอบที่ ๑ (754 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจร <10 ก.ย. 58>
เอกสารประกอบที่ ๑ (2.41 MB.)
เอกสารประกอบที่ ๒ (66 KB.)
เอกสารประกอบที่ ๓ (100 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอบ ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย <31 ส.ค. 58>
ประกาศ (1.20 MB.)
เอกสารประกอบที่ ๑ (361 KB.)
เอกสารประกอบที่ ๒ (645 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <31 ส.ค. 58>
ประกาศ (1.19 MB.)
เอกสารประกอบที่ ๑ (883 KB.)
เอกสารประกอบที่ ๒ (635 KB.)
เอกสารประกอบที่ ๓ (372 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com