ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 64 คน
สถิติเดือนนี้ 12096 คน
สถิติปีนี้ 67330 คน
สถิติทั้งหมด 1759357 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ <04 ม.ค. 54>

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ


ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน 4 โครงการ (608 KB.)   

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจำนวน 2 โครงการ <04 ม.ค. 54>

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12


แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (520 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว  ชุมชนบ้านหนองหล่ม  หมู่ที่  12
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการยกระดับถนนทางเชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางเข้าสุสานบ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 (1.23 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <24 ธ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  จำนวน  4  โครงการ


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (2.08 MB.)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3 <25 พ.ย. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน  คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.พร้อมถมดินลูกรังบริเวณสุสานหมู่ที่3 (906 KB.)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่3 <23 พ.ย. 53>

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก  และปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่ที่3  ตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานปูทับผิวทาง(overlay)ด้วยแอสฟัลติก และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (1.09 MB.)   

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <08 พ.ย. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด  ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (2.17 MB.)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <19 ก.ค. 53>

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (85 KB.)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน) <03 พ.ค. 53>

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน)


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยค.ส.ล.1ชั้น(บ้านเทอดไท้องค์ราชัน) (456 KB.)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ครั้งที่ 2) <26 มี.ค. 53>

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์(ครั้งที่2) (538 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com