ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 222 คน
สถิติเดือนนี้ 6932 คน
สถิติปีนี้ 25441 คน
สถิติทั้งหมด 1717468 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ต.เชิงดอย <03 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 50 ที่นั่ง <02 ส.ค. 60>   


   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง <26 ก.ค. 60>

โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๑ โครงการ <26 ก.ค. 60>

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เชิงดอย

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 3 โครงการ <18 ก.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการขยายผิวจราจรจากสามแยกบ้านทองปอนถึงบ้าน ด.ต.วิเชียร หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

2. โครงการขยายไหล่ทางจากสี่แยกป่าคา ถึงอู่ช่างเกรียง หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

3. โครงการขยายไหล่ทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย 
ประกาศ (2.86 MB.)
ตารางที่ 1 (2.54 MB.)
ตารางที่ 2 (2.52 MB.)
ตารางที่ 3 (2.55 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ต. <14 ก.ค. 60>
เอกสารประกาศ (3.98 MB.)
ตารางที่ 1 (3.72 MB.)
ตารางที่ 2 (3.62 MB.)
ตารางที่ 3 (3.33 MB.)
ตารางที่ 4 (3.48 MB.)
ตารางที่ 5 (3.32 MB.)
ตารางที่ 6 (3.49 MB.)
ตารางที่ 7 (3.64 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 โครงการ <14 ก.ค. 60>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 7 โครงการ


เอกสารประกาศ (780 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ <11 ก.ค. 60>

1.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจ่าแน่น หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย

2.โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนบริเวณหลังบ้านป้าพรเดิม หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานใหม่ป่าคาใต้ (เสื้อบ้าน) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย 
เอกสารประกาศ (2.99 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 1 (2.95 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 2 (2.58 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 3 (2.85 MB.)   

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <29 มิ.ย. 60>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 7 โครงการ <20 มิ.ย. 60>

1.โครงการยกระดับผิวจราจรบริเวณปากซอบ บ้านนางสุขแก้ว สุยะวา หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสวนสุขภาพ ต.เชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสวัสดิ์ เสทธะยะ หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนางจันทร์อวน สุระเดช หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ด.ต.ประนอม ถึงบ้านนางวิไล (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน ด.ต.อุดม ไชยวงศ์ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางทัศนา แก้วบุญเรือง หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย 
ประกาศ (3.48 MB.)
เอกสารประกอบ 1 (5.67 MB.)
เอกสารประกอบ 2 (6.18 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน (5.09 MB.)

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com