ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 62 คน
สถิติเดือนนี้ 12094 คน
สถิติปีนี้ 67328 คน
สถิติทั้งหมด 1759355 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <02 ต.ค. 60>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและนำไปกำจัด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (725 KB.)

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๓ โครงการ <21 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <17 ส.ค. 60>   


   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 ส.ค. 60>

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้อนุมัติให้จ่ายขสดเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อถังน้ำ 10 จุด จัดหาถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐาน จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล

2. บริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3. บริเวณศาลาอเนกประสงค์

4. บริเวณฌาปนสถาน

5. บริเวณศาลเจ้าพ่อบริเวณศาลาหน้าบ้านป้าแสง (หัวขัว)

6. บริเวณบ้านโต้ง

7. บริเวณโรงเรียนบ้านเชิงดอย

8. บริเวณบ้านบน

9. บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.ถาวร

10. บริเวณหน้าบ้านกาชัย

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
เอกสารประกอบ (5.94 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ต.เชิงดอย <03 ส.ค. 60>   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 50 ที่นั่ง <02 ส.ค. 60>   


   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง <26 ก.ค. 60>

โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP ๒ ชั้น

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ๑ โครงการ <26 ก.ค. 60>

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.เชิงดอย

   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 3 โครงการ <18 ก.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการขยายผิวจราจรจากสามแยกบ้านทองปอนถึงบ้าน ด.ต.วิเชียร หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

2. โครงการขยายไหล่ทางจากสี่แยกป่าคา ถึงอู่ช่างเกรียง หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

3. โครงการขยายไหล่ทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย 
ประกาศ (2.86 MB.)
ตารางที่ 1 (2.54 MB.)
ตารางที่ 2 (2.52 MB.)
ตารางที่ 3 (2.55 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ต. <14 ก.ค. 60>
เอกสารประกาศ (3.98 MB.)
ตารางที่ 1 (3.72 MB.)
ตารางที่ 2 (3.62 MB.)
ตารางที่ 3 (3.33 MB.)
ตารางที่ 4 (3.48 MB.)
ตารางที่ 5 (3.32 MB.)
ตารางที่ 6 (3.49 MB.)
ตารางที่ 7 (3.64 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com