ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 53 คน
สถิติเดือนนี้ 12085 คน
สถิติปีนี้ 67319 คน
สถิติทั้งหมด 1759346 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 โครงการ <14 ก.ค. 60>

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 7 โครงการ


เอกสารประกาศ (780 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ <11 ก.ค. 60>

1.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจ่าแน่น หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย

2.โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนบริเวณหลังบ้านป้าพรเดิม หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานใหม่ป่าคาใต้ (เสื้อบ้าน) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย 
เอกสารประกาศ (2.99 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 1 (2.95 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 2 (2.58 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน 3 (2.85 MB.)   

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <29 มิ.ย. 60>

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 7 โครงการ <20 มิ.ย. 60>

1.โครงการยกระดับผิวจราจรบริเวณปากซอบ บ้านนางสุขแก้ว สุยะวา หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสวนสุขภาพ ต.เชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสวัสดิ์ เสทธะยะ หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนางจันทร์อวน สุระเดช หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน ด.ต.ประนอม ถึงบ้านนางวิไล (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน ด.ต.อุดม ไชยวงศ์ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางทัศนา แก้วบุญเรือง หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย 
ประกาศ (3.48 MB.)
เอกสารประกอบ 1 (5.67 MB.)
เอกสารประกอบ 2 (6.18 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน (5.09 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ <07 มิ.ย. 60>

1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 2 โครงการ

2.โครงการโอเวอร์เลย์พร้อมขยายทาง ซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 1 โครงการ

3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดสามารถดาวห์โหลด ได้ตามลิงห์ 

 
เอกสารประกาศ (3.36 MB.)
รายละเอียดที่ 1 (6.79 MB.)
รายละเเอียดที่ 2 (6.51 MB.)
ตารางวงเงินงบประมาณ (2.83 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง <30 พ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <26 พ.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 3 อัตรา <08 พ.ค. 60>   
   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <21 เม.ย. 60>

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสำนักงานป่าไม้ บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


เอกสาร 1 (2.78 MB.)
เอกสาร 2 (6.31 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21/04/2560 <21 เม.ย. 60>

1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


   
   
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com