ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 52 คน
สถิติวันนี้ 70 คน
สถิติเดือนนี้ 5086 คน
สถิติปีนี้ 110271 คน
สถิติทั้งหมด 1688097 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <07 มี.ค. 60>   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ <18 พ.ย. 59>
ประกาศ (798 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <18 พ.ย. 59>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ (1.44 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <04 พ.ย. 59>

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๒ จุด บริเวณสวนสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย) พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย
2. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึกประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ประกาศ (6.80 MB.)
เอกสารประกอบที่ 1 (3.23 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (3.22 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (25 KB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (3.05 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <04 พ.ย. 59>
ประกาศ (867 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 พ.ย. 59>
ประกาศ (1.82 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <02 พ.ย. 59>
ประกาศ (465 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด <27 ต.ค. 59>

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย

3. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย 
เอกสารประกอบ ที่ 1 (7.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (2.66 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (440 KB.)
เอกสารประกอบ ที่ 4 (3.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 5 (3.18 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 6 (3.19 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 7 (3.21 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย <25 ต.ค. 59>
ประกาศ (6.45 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน (458 KB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.06 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (1.27 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com