ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 219 คน
สถิติเดือนนี้ 6929 คน
สถิติปีนี้ 25438 คน
สถิติทั้งหมด 1717465 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <02 พ.ย. 59>
ประกาศ (465 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด <27 ต.ค. 59>

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย

3. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย 
เอกสารประกอบ ที่ 1 (7.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (2.66 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (440 KB.)
เอกสารประกอบ ที่ 4 (3.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 5 (3.18 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 6 (3.19 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 7 (3.21 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย <25 ต.ค. 59>
ประกาศ (6.45 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน (458 KB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.06 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (1.27 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
ประกาศ (518 KB.)
เอกสาร 1 (4.25 MB.)
เอกสาร 2 (2.64 MB.)
เอกสาร 3 (5.08 MB.)
เอกสาร 4 (1.16 MB.)
เอกสาร 5 (4.62 MB.)
เอกสาร 6 (3.53 MB.)
เอกสาร 7 (3.75 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับพิจารณาในการสอบราคา โครงการค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน <14 ก.ย. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (478 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ <26 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ (2.45 MB.)   

การจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน <23 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ (972 KB.)   

ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ <10 ส.ค. 59>

1.โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคา ซอย 1 (ป่าคาใต้) หมู่ที่ 4

2.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางจินดา หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย

4.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย

5.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าคา - ป่าไม้แดง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย 
เอกสารประกอบ ที่ 1 (1.61 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (1.40 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (1.81 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 4 (1.79 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 5 (1.88 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 6 (1.74 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 7 (2.80 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <05 ส.ค. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (1.90 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com