ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 54 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 5093 คน
สถิติปีนี้ 110278 คน
สถิติทั้งหมด 1688104 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ <27 เม.ย. 59>

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างระหว่าง ๐.๘๐ - ๒.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมยกระดับทางเชื่อมยาว ๘๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๑๕,๗๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๐๐ วัน

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายบ้านบน หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๑๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๙๕,๖๘๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา ๙๐ วัน 

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอู่ช่างป๋อง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๑๖๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๖๙,๐๙๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน 
เอกสารประกอบ (2.11 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (5.43 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (2.64 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (2.52 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <27 เม.ย. 59>
เอกสารประกาศ (590 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <13 เม.ย. 59>
เอกสารประกอบ (3.05 MB.)
เอกสาร ที่ 1 (667 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา <09 เม.ย. 59>
เอกสารรายชื่อ (1.99 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <09 เม.ย. 59>
เอกสารประกาศ (758 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ <17 มี.ค. 59>

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก กว้างระหว่าง ๐.๘๐ - ๒.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมยกระดับทางเชื่อมยาว ๘๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๒๑๕,๘๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายบ้านบน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑๘๙,๓๐๐ บาท ราคากลาง ๑๙๕,๔๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอู่ช่างป๋องบ้านลวงใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านเชิงดอย ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๖๙,๒๐๐ บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน 
เอกสารรายละเอียด (2.07 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (3.37 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (1.95 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (1.37 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (515 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา โครงการปูทับผิวทาง (Over Lay) ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอบ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (512 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (483 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (514 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com