ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 230 คน
สถิติเดือนนี้ 6940 คน
สถิติปีนี้ 25449 คน
สถิติทั้งหมด 1717476 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <21 มิ.ย. 59>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


เอกสารประกอบ (1.94 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา <30 พ.ค. 59>

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทร สายบ้านบน หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอู่ช่างป๋อง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารประกาศ (1.53 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <17 พ.ค. 59>
เอกสารประกาศ (511 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชนหมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <03 พ.ค. 59>
เอกสารประกอบ (1.25 MB.)   

ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ <27 เม.ย. 59>

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างระหว่าง ๐.๘๐ - ๒.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมยกระดับทางเชื่อมยาว ๘๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๑๕,๗๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๐๐ วัน

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายบ้านบน หมู่ที่ ๓ บ้านเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๑๘๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๙๕,๖๘๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ระยะเวลา ๙๐ วัน 

๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอู่ช่างป๋อง บ้านลวงใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดกำหนด งบประมาณ ๑๖๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๖๙,๐๙๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน 
เอกสารประกอบ (2.11 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (5.43 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (2.64 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (2.52 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <27 เม.ย. 59>
เอกสารประกาศ (590 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งประจำชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <13 เม.ย. 59>
เอกสารประกอบ (3.05 MB.)
เอกสาร ที่ 1 (667 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา <09 เม.ย. 59>
เอกสารรายชื่อ (1.99 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <09 เม.ย. 59>
เอกสารประกาศ (758 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง หาผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ <17 มี.ค. 59>

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายสนั่น บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก กว้างระหว่าง ๐.๘๐ - ๒.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมยกระดับทางเชื่อมยาว ๘๐.๐๐ เมตร เทคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๒๑๕,๘๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐๐ วัน

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรสายบ้านบน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑๘๙,๓๐๐ บาท ราคากลาง ๑๙๕,๔๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอู่ช่างป๋องบ้านลวงใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านเชิงดอย ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๑๖๙,๒๐๐ บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน 
เอกสารรายละเอียด (2.07 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (3.37 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (1.95 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (1.37 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com