ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 12089 คน
สถิติปีนี้ 67323 คน
สถิติทั้งหมด 1759350 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <18 พ.ย. 59>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ (1.44 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <04 พ.ย. 59>

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (๒ จุด บริเวณสวนสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเชิงดอย) พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย
2. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึกประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ประกาศ (6.80 MB.)
เอกสารประกอบที่ 1 (3.23 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (3.22 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (37 KB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (3.05 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <04 พ.ย. 59>
ประกาศ (867 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <03 พ.ย. 59>
ประกาศ (1.82 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <02 พ.ย. 59>
ประกาศ (465 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด <27 ต.ค. 59>

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย

3. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ถัง หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย 
เอกสารประกอบ ที่ 1 (7.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 2 (2.66 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 3 (440 KB.)
เอกสารประกอบ ที่ 4 (3.21 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 5 (3.18 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 6 (3.19 MB.)
เอกสารประกอบ ที่ 7 (3.21 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย <25 ต.ค. 59>
ประกาศ (6.45 MB.)
ตารางแสดงวงเงิน (458 KB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.06 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (1.27 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐ <20 ต.ค. 59>
ประกาศ (518 KB.)
เอกสาร 1 (4.25 MB.)
เอกสาร 2 (2.64 MB.)
เอกสาร 3 (5.08 MB.)
เอกสาร 4 (1.16 MB.)
เอกสาร 5 (4.62 MB.)
เอกสาร 6 (3.53 MB.)
เอกสาร 7 (3.75 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศชื่อผู้ได้รับพิจารณาในการสอบราคา โครงการค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน <14 ก.ย. 59>
เอกสารประกอบ ดาว์โหลดได้ที่นี้ (478 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com