ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 53 คน
สถิติวันนี้ 234 คน
สถิติเดือนนี้ 6944 คน
สถิติปีนี้ 25453 คน
สถิติทั้งหมด 1717480 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (515 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา โครงการปูทับผิวทาง (Over Lay) ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอบ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (512 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (483 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <17 มี.ค. 59>
ประกาศ (514 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน ๔ โครงการ <19 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๔ โครงการดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบข้างสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒.โครงการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย หนา ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจรและเส้นขอบทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓.โครงการปูทับผิวทาง (Over Lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอบ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้างระหว่าง ๓.๔๐ - ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕-๐.๔๐ เมตร ความยาว ๖๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
เอกสารรายละเอียด จำนวน ๔ โครงการ (4.41 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (1.84 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (1.72 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (1.74 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 4 (2.27 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ <17 ก.พ. 59>
เอกสารรายละเอียด (2.23 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง <17 ก.พ. 59>
เอกสารรายละเอียด (233 KB.)   

การดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <01 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


เอกสารรายละเอียด (1.82 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <13 ม.ค. 59>
เอกสาร (1.56 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.17 MB.)   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <11 ม.ค. 59>
เอกสาร (2.10 MB.)
เอกสารประกอบ (1.29 MB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com