ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ..
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 56 คน
สถิติวันนี้ 79 คน
สถิติเดือนนี้ 5095 คน
สถิติปีนี้ 110280 คน
สถิติทั้งหมด 1688106 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน ๔ โครงการ <19 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๔ โครงการดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอบข้างสำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒.โครงการปูทับผิวทาง (Over lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชิงดอย หนา ๐.๐๔ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งจราจรและเส้นขอบทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓.โครงการปูทับผิวทาง (Over Lay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอบ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้างระหว่าง ๓.๔๐ - ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดรังษีสุทธาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลเชิงดอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕-๐.๔๐ เมตร ความยาว ๖๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย 
เอกสารรายละเอียด จำนวน ๔ โครงการ (4.41 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 1 (1.84 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 2 (1.72 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 3 (1.74 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่ 4 (2.27 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ <17 ก.พ. 59>
เอกสารรายละเอียด (2.23 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง <17 ก.พ. 59>
เอกสารรายละเอียด (233 KB.)   

การดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <01 ก.พ. 59>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ผ้าใบอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


เอกสารรายละเอียด (1.82 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <13 ม.ค. 59>
เอกสาร (1.56 MB.)
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (3.17 MB.)   

ขอให้เสนอราคาค่างานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตามงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <11 ม.ค. 59>
เอกสาร (2.10 MB.)
เอกสารประกอบ (1.29 MB.)   

สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด <12 พ.ย. 58>
เอกสารประกอบ (7.60 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) <04 พ.ย. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประมูลจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)


เอกสาร (1.51 MB.)
เอกสารประกอบ (2.08 MB.)
เอกสารประกอบที่ 1 (5.03 MB.)
เอกสารประกอบที่ 2 (4.25 MB.)
เอกสารประกอบที่ 3 (5.22 MB.)
เอกสารประกอบที่ 4 (5.43 MB.)
เอกสารประกอบที่ 5 (4.16 MB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจร <15 ก.ย. 58>
เอกสารประกอบที่ ๑ (754 KB.)   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้าจราจร <10 ก.ย. 58>
เอกสารประกอบที่ ๑ (2.41 MB.)
เอกสารประกอบที่ ๒ (66 KB.)
เอกสารประกอบที่ ๓ (100 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com