ข้อมูลผู้บริหาร

   
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 053-495-782
 
   
นายนพดล รัฐศุภางค์
รองนายกเทศมนตรี
 
   
นายพรชัย จิตต์ภักดี
รองนายกเทศมนตรี
 
   
นายไมตรี เจริญทรัพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
   
นายวิรัตน์ ไลวรรณคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org