พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ปลัดเทศบาล
   
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
   
นางอังคณา ทัณทะรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
   
นางสาวกนกลักษณ์ กาหลง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง
   
นายชิติสรรค์ บางสิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
พันจ่าเอกถวัลย์ พวงบุบผา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
   
- ว่าง -
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org