สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ประธานสภาเทศบาล
   
นายธีระพงษ์ ศรีนุ
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
   
นายอนุพงษ์ ถาปัน
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
   
นางพิกุลทอง จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นายธีระพงษ์ ศรีนุ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นางพิกุลทอง จันทร์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นายเรวัฒน์ อาจหาญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นายกิตติศักดิ์ อินสม
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นายศุภชาติ ศรีสามยอด
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
   
นายสิทธิชัย พิชวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายอนุพงษ์ ถาปัน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายสุพัตร สอาดล้วน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายประสิทธิ์ ไชยวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายมารุต สุดาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายโกวิทย์ ชัยยะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
   
นายเกษฒ สกิจกัน
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org