เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
สำนักปลัดเทศบาล
   
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัด
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นายอุทิศ ชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
   
นายชิติสรรค์ บางสิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองคลัง
   
นางาสาวกนกลักษณ์ กาหลง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองการศึกษา
   
นางสาวปวีณ์ริศา เมิดไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org