โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ปลัดเทศบาล
   
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
สำนักปลัดเทศบาล
   
นางอัญชลี พิมพิสาร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นายอุทิศ ชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาวปนัดดา เหมืองทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองการศึกษา
   
นายวิสุทธิ์ โปยทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org