โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
   
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
สำนักปลัดเทศบาล
   
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัด
กองการศึกษา
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นายอุทิศ ชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
   
นายชิติสรรค์ บางสิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org