โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
   
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
   
นายสมชัย เถกิงผล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
กองช่าง
   
นายบรรจง บุตรแก้ว
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง
กองการศึกษา
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
นายอุทิศ ชมภู
ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org