ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 591 คน
สถิติเดือนนี้ 26743 คน
สถิติปีนี้ 258610 คน
สถิติทั้งหมด 2491574 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ <19 ก.ย. 55>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีการจัดทำศูนย์สาธิตด้านการเกษตรบริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย กิจกรรมภายในศูนย์สาธิต ได้แก่ การเลี้ยงจิ้งหรีดไข่, การปลูกพืชผักตามฤดูกาล, การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์, การปลูกชะอมในยางรถยนต์ และการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เป็นต้น หากสนใจศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่ งานวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในเวลาราชการ หรือทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๙๕-๗๘๒ ต่อ ๑๑๖ งานส่งเสริมการเกษตร

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

บ้านไทลื้อ <10 ก.ย. 55>

บ้านไทลื้อ หมู่ที่ 8 บ้านเมืองลวงใต้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประวัติโดยสังเขปบ้านไทลื้อเมืองลวงใต้ ม.8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ในปี พ.ศ.2548 นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด โดยนายดาบตำรวจประดิษฐ์ สอาดล้วน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีดำริว่าในหมู่บ้านลวงใต้ของเราควรจะมีศูนย์วัฒนธรรมแสดงสินค้าไทลื้อเป็นของหมู่บ้าน จึงได้ไปดูแบบอย่างจากศูนย์วัฒนธรรมบ้านสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาเป็นต้นแบบ และได้ออกแบบศูนย์วัฒนธรรมดังกล่าว โดยเป็นบ้านลักษณะแบบบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงโล่ง (เพื่อไว้แสดงสินค้า) มีเสาชั้นล่างทั้งหมด 70 ต้น (รวมฮ้านน้ำต้น) และ เสาชั้นบนทั้งหมด 48 ต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากทางเทศบาลฯ โดยใช้งบประมาณจำนวน 3,390,000 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2548 และแล้วเสร็จในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2548 รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือนเศษ

สถานที่ก่อสร้าง ได้สร้างบริเวณที่ดินหน้าวัดรังสีสุทธาวาส (วัดลวงใต้) หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ บนเนื้อที่ประมาณ 136 ตาราง   
   
   
   
   
   


   

จัสมิน ฮิลล์ สวีท (Jasmine Hills Suites) <24 ม.ค. 52>

จัสมิน ฮิลล์ สวีท (Jasmine Hills Suites)
123/4 หมู่ 4 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
66-53-495832 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด 50220, เชียงใหม่, ไทย
บ้านพักส่วนตัว 8 หลัง ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางอำเภอดอยสะเก็ดเพียง 18 กิโลเมตร

   
   
   
   
   


   

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล <23 ม.ค. 52>

ที่อยู่: 207 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลเชียงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์: (66) 5386 8891

โทรสาร: (66) 5386 8894

อีเมล์: marketing@horizonvillage.net

เว็บไซต์: http://www.horizonvillage.net
สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย สิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่


1. ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ เป็นส่วนที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ เช่น ปาล์ม กว่า 58 ชนิด  พืชจากป่าเมืองร้อน  กระบองเพชร  บอนสี สวนต้นไม้ประจำจังหวัด  
2. สวนไม้ดัด ซึ่งดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ยีราฟ, คิงคองสูง 6 เมตร และพญานาคยาว 130 เมตร  ไม้ดัด 12 ราศรี พร้อมคำพยากรณ์ 
3.  สวนสัตว์ สัตว์ที่นำมาแสดงได้แก่ อูฐ กวาง นกกระจอกเทศ คาศวารี่ เป็นต้น 
4. พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยห้องหลักๆ 4 ห้อง คือ ห้องประดิษฐานพระแก้วขาวจำลอง  ห้องเจ้าดารารัศมี ห้องชายหาญ ซึ่งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของชาวล้านนาในอดีต ห้องธารสินแสดงเครื่องรางของขลังของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง 

มีบริการพาทัวร์สวนโดยรถแทรม มีรถจักรยาน เรือ ให้เช่าเพื่อชมสถานที่ และมีบริการแคมปิ้งสำหรับกลุ่มนักเรียน และโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

Tweechol Botanic Garden is located on Chiang Mai - Doi Saked Km.10.
It features 114 acres out door display garden.

เปิดบริการทุกวัน เวลา     08.30 – 17.30 น.
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

 ผู้ใหญ่  80.- บาท/ ท่าน
 เด็ก* 40.- บาท/ ท่าน
 ระดับอนุบาล –ระดับประถม 1* 20.- บาท/ ท่าน
 ระดับประถม 2- ประถม 6  30.- บาท/ท่าน
 มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และปวช.  40.-  บาท/ท่าน
 ระดับ ปวส.- อุดมศึกษา  50.- บาท/ท่าน
 นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ และครู 60.- บาท/ท่าน
 บุคคลทั่วไป/ผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะ
 ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 70.- บาท/ท่าน
 ถ่ายรูป คู่บ่าวสาว (เตรียมช่างภาพมาเอง)
 จำนวนไม่เกิน 4 ท่านพร้อมอุปกรณ์
 เช่ารถกอล์ฟท์ (มีคนขับให้) 3 ชั่วโมง
 (ไม่รวมจักรยาน)
 1,200.00 บาท
* ความสูงไม่เกิน  135 เซนติเมตร

ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่อนุญาตให้นำโรเล่อร์สเก๊ต หรือ สเก๊ตบอร์ด หรือ สเก็ตทุกชนิดเข้ามาในสวน ไม่อนุญาตให้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เข้ามาในสวนฯ

Service Time: Open daily 08.30- 17.30 hrs.
Entrance fee:

 Adult 80.00 Baht
 Child (not taller than 135 centimeter)  40.00 Baht

All kinds of skate such as roller skate, skate board, scooter and pets are prohibited in the garden.   
   


   

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <23 ม.ค. 52>

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย เป็นวัดตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 เมตร มีป่าไม้ ตามธรรมชาติร่มรื่นตลอดปี สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอดอยสะเก็ดได้ มีภาพจิตกรรม ฝาผนัง พิพิธภัณฑ์ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ฯ

ประวัติตำนานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ด    จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด   ตำบลเชิงดอย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๑๕๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๔๖๑  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับยกย่องฐานะ ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประวัติหรือตำนานตามที่บันทึกไว้ในประวัติ-ตำนานวัดดังนี้
  ในสมัยพุทธกาล  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมอันวิเศษแล้ว  ได้นำเอาธรรมะออกเผยแผ่แก่ชาวชนบทน้อยใหญ่  ในชมพูทวีปจนได้มีผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม เป็นจำนวนมาก ในกาลนั้นแล พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายทิพย์  ณ  บนดอยแห่งนี้แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่ว  ขณะนั้นได้มีพญานาคคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหนองบัว (ห่างจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดประมาณ ๑ กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)  ได้เห็นฉัพพรรณรังสีจึงแปลกใจพากันเลื้อยขึ้นสู่บนดอยแล้วได้ทัศนาเห็นพระพุทธองค์ บังเกิดความเลื่อมใส  จึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มหญิงสาวมาเข้าเฝ้าพร้อมกับได้นำดอกบัวมาถวาย พระพุทธองค์ทรงรับเอาดอกบัวแล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรด และประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคแปลงคู่นั้น  พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน  แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้  ต่อมาได้มีนายพรานผู้แสวงหาของป่าได้มาพบเห็นเจดีย์มีลักษณะสวยงาม  จึงเกิดอัศจรรย์ แล้วได้นำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ขึ้น  กลางคืนได้นิมิต(ฝัน)  ว่าเจดีย์ที่ตนพบนั้นเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  จึงได้บอกกล่าวชักชวนประชาชนในแถบนั้น  ขึ้นไปสักการะบูชา  และเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า  “ดอยเส้นเกศ” บ้าง “ดอยสะเก็ด” บ้าง  ที่เรียกว่าดอยเส้นเกศนั้น  เพราะเรียกตามพระเกศาธาตุ  ที่เรียกว่าดอยสะเก็ด  เพราะเรียกเพี้ยนสำเนียงตามที่พญานาคลอกคราบ  (ชาวเหนือเรียกสะเก็ด  หรือสละเกล็ด) คือ ถอดหรือลอกคราบนั้นเอง
 ดอยแห่งนี้  ได้มีพุทธศาสนิกชนขึ้นมานมัสการเจดีย์หิน  อันเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุมากขึ้น  จึงได้ก่อเจดีย์ปูนเสริมให้ใหญ่  และมั่นคงกว่าเดิม  ต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า  “ครูบาเก๋”  จากอำเภอเมืองจังหวัดน่าน  มาสร้างวิหารและบูรณะเจดีย์พร้อมทั้งสถาปนาขึ้นเป็นวัด  เรียกว่า “วัดพระธาตุดอยสะเก็ด”
 ต่อมา ได้มีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในเชิงดอย  และใกล้เคียงมากขึ้น   ทางราชการจึงได้จัดตั้งเป็นอำเภอ  โดยใช้ชื่อว่า  “อำเภอดอยสะเก็ด”  ตามภาษาเรียกของชาวบ้านเป็นต้นมา
 ในจุลศักราช  ๑๑๙๗  พ่อน้อยอินทจักร  ได้มาบูรณะวิหารหลังเกล่าอีก  เมื่อจุลศักราช ๑๒๗๔  ครูบาชัย วัดลวงเหนือ  (วัดศรีมุงเมืองปัจจุบัน)  ได้มาซ่อมแซมวิหารให้ดีกว่าเดิม  และเสริมองค์เจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  และในจุลศักราช ๑๒๕๗  ตรงกับ พ.ศ.๒๔๔๘  พระอภิวงค์ หรือ ครูบากาวิชัย  พร้อมด้วยพ่อหนานอินทวงศ์  (พ่อขุนผดุงดอยแดน)  ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเชิงดอย (ตลาดอำเภอ)  เป็นครอบครัวแรก  ได้ร่วมกันอุปถัมภ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ตลอดมา
  ปูชนียวัตถุของโบราณเก่าแก่ล้ำค่าของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดมีมาก  อาทิเช่น มีเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ อายุร่วม ๑,๐๐๐ ปี มีพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่สักการะเคารพของชาวอำเภอดอยสะเก็ด  ทุกปีในเดือน ๘ เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ใต้)  ทางวัดจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ลงมาจากที่ประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำ  และจะมีปรากฎสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ทุกครั้ง  นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรูปบูชาทองคำ  พระพุทธรูปทองสำริด  อีกจำนวนมาก  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาสืบไป.

สถานที่ตั้งและภูมิลักษณะของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
 วัดพระธาตุดอยสะเก็ดได้รับการตั้งเป็นวัด  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๑๕๕  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๔๖๑  มีที่ดินเป็นที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓๒ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา  ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๔  หมู่ ๓ ตำบลเชิงดอย  ใจกลางอำเภอดอยสะเก็ด  สถานที่เป็นภูเขาสูงประมาณ ๕๐๐ เมตร  ด้านทิศตะวันตก ติดกับตัวตลาดที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  ทางด้านตะวันออกติดกับเขาม่อนถ้ำและป่าไม้เบญจพรรณ  ทิศเหนือและทิศใต้  ติดกับบ้านหนองบัว  บ้านเขิงดอย  บริเวณวัดเป็นหินปนดิน  และเป็นป่าไม้ ที่ขึ้นตามธรรมชาติ  ภูมิลักษณะอากาศ   ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด เพราะมีลมโชยจากทั้ง ๔ ทิศ  ฤดูหนาวไม่หนาวจัดนัก  ฤดูฝน  มีความร่มรื่นมาก  เพราะทางวัดได้อนุรักษ์ต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มเย็นตลอดปี 

ความสำคัญของวัด
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เป็นวัดประจำอำเภอ  และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ของกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี ๒๕๔๓  เป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์ ประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวน์

เจ้าอาวาสและจำนวนพระภิกษุ-สามเณร
 เจ้าอาวาสชื่อ  พระโพธิรังษี  (พระมหาพายัพ ฐิตปุญฺโญ)  อายุ ๖๐ พรรษา  ๓๐  วิทย-ฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ.(รัฐศาสตร์ฯ) และ ,ศศ.ม.(กิตติมศักดิ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์  เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด, เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด,       เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ผู้จัดการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์
บุคคลากรของวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ในปี พ.ศ.๒๕๔๙  มีจำนวนดังนี้.
 -  พระภิกษุ   จำนวน  ๒๓    รูป
 -  สามเณร   จำนวน  ๔๗ รูป
 -  ศิษย์และคนอาศัยวัด  จำนวน  ๑๒   คน
   รวมทั้งหมด จำนวน   ๘๒    รูป/คน

วัดเป็นศูนย์รวมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในปัจจุบัน
๑. เป็นที่ตั้งมูลนิธิแห่งความเมตตาและเอื้ออารีย์  ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ และ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์
๒. เป็นสำนักศาสนศึกษา  และ เป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมอำเภอดอยสะเก็ด  มีพระภิกษุ-สามเณรเข้ามาศึกษาเล่าเรียน  ทั้ง ๓ แผนก  คือ  แผนกนักธรรม, แผนกบาลี, พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
๓. เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอน อบรมศีลธรรม  วัฒนธรรมพื้นบ้าน แก่เด็ก เยาวชน ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด  และใกล้เคียง
๔. เป็นที่ตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดฯ  เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  ให้สามารถไปทำงานได้
๕. เป็นสถานที่อบรมค่ายคุณธรรม  อบรมจริยธรรม แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, และอุดมศึกษา  ตลอดจนถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ในแต่ละปี มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๕๖ รุ่น  ตลอดปีจะมีนักเรียนผ่านการอบรมจำนวน ๑๕,๐๐๐– ๒๐,๐๐๐ คน
๖. เป็นสถานที่ตั้ง ชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด และกลุ่มหมอเมืองดอยสะเก็ด เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมพบปะ ของผู้สูงอายุ และผลิตยาสมุนไพรจากภูมิปัญญา
๗. จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสวนสมุนไพรฯ
๘. จัดเป็นสถานแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๙. เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพของกรมส่งเสริมสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๗
๑๐. เป็นศูนย์เครือข่ายหมอเมือง (แพทย์แผนไทย)
๑๑. เป็นจุดกระจายเสียงวิทยุชุมชนฅนดอยสะเก็ด
๑๒. เป็นสำนักงานเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
ปัจจุบันวัดพรธาตุดอยสะเก็ด  พระบรมราชองค์การ  ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตามที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  ชั้นตรี  ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่  29  พฤษภาคม  2555   
   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com